ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Regulamin organizacyjny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Regulamin organizacyjny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 
z dnia     grudnia 2019r
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka  Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
 
 
Regulamin Organizacyjny
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
 
 
Rozdział I
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1.
 
1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy jest wojewódzką samorządową osobą prawną.
 
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Bydgoszcz.
 
3. Terenem działania Ośrodka jest województwo kujawsko-pomorskie.
 
§ 2.
 
1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady realizacji zadań i kierowania Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego (WORD) w Bydgoszczy, strukturę organizacyjną Ośrodka, zasadniczy zakres działania komórek i jednostek organizacyjnych, w zakresie niezbędnym do sprawnej i należytej realizacji nałożonych na Ośrodek obowiązków.
 
2. Ilekroć w dalszych postanowieniach Regulaminu jest mowa o:
 • – należy przez to rozumieć Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, 
 • – należy przez to rozumieć wszystkich pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim  w Bydgoszczy na podstawie powołania lub umowy o pracę,
 • – należy przez to rozumieć Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy,
oddziale terenowym – należy przez to rozumieć Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy - Oddział Terenowy w Inowrocławiu,
dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy,
regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin organizacyjny WORD w Bydgoszczy.
 
 
 
§ 3.
 
Ośrodek działa na podstawie:
 
 1. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 - Prawo o ruchu drogowym
  ( Dz.U.2012.1137 z późn. zm.),
 2. Zarządzenia nr 25/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 16 marca 1998 w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy,
 3. Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXII/564/2013 Zarządu Województwa   Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie nadania nowego Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.
 
Rozdział II
 
Zasady kierowania działalnością Ośrodka.
 
§ 4.
 
1. Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka reprezentuje go na zewnątrz i w imieniu Ośrodka samodzielnie dokonuje czynności prawnych.
 
2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność służbową za realizację zadań Ośrodka wynikających ze statutu oraz przepisów prawa.
 
3. Inne osoby reprezentują Ośrodek w ramach umocowania udzielonego im przez
    Dyrektora Ośrodka.
 
4. W czasie nieobecności Dyrektora spowodowanej urlopem wypoczynkowym, chorobą lub inną dłuższą nieobecnością obowiązki i uprawnienia Dyrektora wykonuje Zastępca Dyrektora, z  tym, że sprawy kadrowe pozostają w wyłącznej kompetencji Dyrektora za wyjątkiem spraw przekazanych odrębnym upoważnieniem, a  rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych wymaga odrębnego umocowania i współdziałania innej wyznaczonej osoby.
 
§ 5.
 
1. Dyrektor kieruje Ośrodkiem poprzez:
 1. Zapewnienie właściwej organizacji pracy i funkcjonowania Ośrodka,
 2. Dokonywanie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy 
 komórkami organizacyjnymi Ośrodka i Oddziału,
 1. Ustalanie planów działalności Ośrodka,
 2. Zarządzanie mieniem Ośrodka,
 3. Prowadzenie polityki kadrowej,
 4. Wydawanie wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w Ośrodku,
 5. Organizowanie szkoleń dla pracowników Ośrodka,
 6. Współpracę z Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego w zakresie
 określonym przepisami prawa, a dotyczącym funkcjonowania Ośrodka,
 1.  Współpracę z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego w zakresie  określonym przepisami prawa, a dotyczącym przeprowadzania egzaminów państwowych.
 
2. Dyrektor Ośrodka działa przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Kierownika Oddziału Terenowego oraz Naczelników Wydziałów.
3.   Dyrektorowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:
 1. Zastępca Dyrektora,
 2. Główny Księgowy,
 3. Kierownik Oddziału Terenowego w Inowrocławiu,
 4. Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego,
 5. Naczelnik Wydziału  Szkoleń  i BRD, 
 6. Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu,
 7. Samodzielne Stanowisko  ds. Pracowniczych i Organizacyjnych,
 8. Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu zarzadzania Jakością,
 9. Pełnomocnik Dyrektora ds. Inwestycji,
 10. Administrator Systemu Informatycznego,
 11. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i  Spraw Obronnych,
 12. Radca Prawny.
 
4. W zakresie kierowania Ośrodkiem Dyrektor stosuje, w zależności od potrzeb, odpowiednie formy przekazywania zadań lub decyzji do realizacji:
1) wewnętrzne akty prawne w formie zarządzeń, pism okólnych, decyzji i poleceń służbowych rozsyłanych według rozdzielnika bądź według doraźnych potrzeb,
2) pisemne lub ustne polecenia indywidualne kierowane bezpośrednio do Zastępcy Dyrektora, Kierownika Oddziału Terenowego, Naczelników Wydziałów lub pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych.
                                                                                         
5. Dyrektor Ośrodka może upoważnić pracownika Ośrodka do prowadzenia spraw, w zakresie oznaczonym w upoważnieniu. Odpis upoważnienia składa się do akt osobowych pracownika.
 
6. Dyrektor Ośrodka może udzielić pełnomocnictwa pracownikowi Ośrodka do prowadzenia spraw określonych w pełnomocnictwie.
 
7. Rejestr pełnomocnictw i upoważnień prowadzony jest w sekretariacie Ośrodka.
 
§ 6.
 
1. Dyrektor może powierzyć obowiązki Zastępcy Dyrektora  pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. 
 
2. Do zadań Zastępcy Dyrektora należy:
 1. Sprawne kierowanie oraz koordynowanie pracy i przydzielanie zadań podległym pracownikom,
 2. Sprawowanie nadzoru i bieżącej kontroli  nad wykonywaniem zadań przez podległe komórki organizacyjne,
 3. Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad całością procesu egzaminowania i obsługi klienta w WORD Bydgoszcz i Oddziale Terenowym WORD w Inowrocławiu,
 4. Informowanie Dyrektora o wynikach podejmowanych działań oraz napotykanych trudnościach w realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych,
 5. Realizacja zadań egzaminatora nadzorującego,
 6. Zastępowanie Dyrektora Ośrodka w czasie jego nieobecności, na zasadach określonych w § 4 ust. 4 Regulaminu.
 
3. Zastępca Dyrektora, za zgodą Dyrektora Ośrodka może, w razie potrzeby, przeprowadzać egzaminy państwowe na prawo jazdy, w zakresie posiadanych uprawnień.
    
4. Zastępcy Dyrektora  podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:
 1. Naczelnik Wydziału Egzaminowania,
 2. Naczelnik Biura Obsługi Klienta.
 
5.  Zastępca Dyrektora sprawuje nadzór oraz kontrolę nad informatyczną obsługą procesu egzaminowania i procesu obsługi klienta przez Administratora Systemu Informatycznego
 
 
Rozdział III
 
Struktura Organizacyjna Ośrodka.
 
§ 7.
 
1. Schemat organizacyjny WORD Bydgoszcz określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 
2. W Ośrodku funkcjonują niżej wymienione jednostki i komórki organizacyjne, które w trakcie realizacji zadań oraz w pismach stosują następujące symbole:
 1. Dyrektor Ośrodka – DO,
 2. Zastępca Dyrektora – DZ,
 3. Kierownik Oddziału Terenowego w Inowrocławiu – K OTI,
 4. Główny Księgowy – GK,
 5. Naczelnik Wydziału Szkoleń i BRD - N WSB,
 6. Naczelnik Wydziału Egzaminowania  - N WE
 7. Naczelnik Wydziału Obsługi Klienta – N WOK,                 
 8. Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego – N WAG,
 9. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i  Spraw Obronnych – P OC
 10. Radca Prawny – RP,
 11. Pełnomocnik Dyrektora ds. inwestycji  PI
 12. Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością PJ
 13. Oddział Terenowy WORD Inowrocław – OTI
  1. Wieloosobowe Stanowisko ds. Egzaminowania
- Egzaminator Nadzorujący
- Egzaminatorzy
 1. Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Klienta
 2. Stanowisko ds. Techniczno-Gospodarczych
 1. Wydział Obsługi Klienta - WOK
 2. Wydział Egzaminowania – WE
  1. Egzaminator Nadzorujący
  2. Egzaminatorzy
 3. Wydział Szkoleń i BRD – WSB
a. Stanowisko ds. BRD
b. Stanowisko ds. Szkoleń
c. Psycholog
 1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy – WAG
a. Stanowisko ds. Administracyjnych
b. Stanowisko ds. Administracyjnych i Zamówień Publicznych
c. Stanowisko ds. Techniczno-Gospodarczych
 1. Administrator Systemu Informatycznego (ASI)
a. Stanowisko ds. Techniczno - Informatycznych
 1. Wieloosobowe Stanowisko ds. Finansowo-Księgowych – FK
a. Stanowisko ds. Księgowości
b. Stanowisko ds. Ekonomiczno-księgowych
 1. Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu – DS
 1. Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych i Organizacyjnych – DK
 2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
 
3. Komórki Organizacyjne są tworzone i znoszone w drodze zarządzenia Dyrektora Ośrodka.
 
4. Podstawowym kryterium wyodrębnienia komórki organizacyjnej jest jednorodność powierzonych jej zadań lub racjonalizacja procesu zarządzania.
 
5. Komórki organizacyjne Ośrodka mogą posiadać strukturę wieloosobową (wydziały, wieloosobowe stanowiska) lub jednoosobową (samodzielnego stanowiska).
 
6. Pracą Oddziału Terenowego kieruje Kierownik Oddziału Terenowego.
 
7. Pracą Wydziałów kierują Naczelnicy.
 
8. Samodzielne stanowiska pracy są tworzone dla wyodrębnienia zagadnień o szczególnym zakresie działania, nie pozwalającym z uwagi na ich charakter na włączenie do innej komórki organizacyjnej.
 
9. Zakresy zadań poszczególnych pracowników zostają określone w niniejszym Regulaminie, ale również w umowach o pracę, indywidualnie określonych zakresach czynności oraz  w aktach normatywnych, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
 
Rozdział IV
 
Zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych.
 
§ 8.
 
Do zadań wspólnych wszystkich komórek organizacyjnych należą:
 1. Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa, związanych z zajmowanym stanowiskiem lub wynikających z wykonywanych czynności służbowych.
 2. Rzetelne, sumienne i terminowe wykonywanie przydzielonych zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, jeśli dotyczą one pracy i nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
 3. Znajomość i przestrzeganie regulaminów i wewnętrznych aktów prawnych, określających porządek i organizację pracy w WORD w Bydgoszczy, zasad BHP oraz przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową.
 4. Wykonywanie obowiązków w sposób bezpieczny, gospodarny i odpowiedzialny.
 5. Przestrzeganie  przepisów o ochronie danych osobowych oraz zachowanie tajemnicy związanej z wykonywaniem obowiązków służbowych.
 6. Dbanie o dobro i majątek Ośrodka, właściwe użytkowanie i chronienie jego mienia.
 7. Zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę pracodawcę.
 8. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, kultura i życzliwość w kontaktach z klientami, współpracownikami i zwierzchnikami.
 9. Współdziałanie i współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, a także z podmiotami zewnętrznymi, instytucjami i urzędami, z zachowaniem drogi służbowej.
 10. Dbanie o prawidłową organizację pracy własnej, inicjowanie działań modernizacyjnych i usprawniających w zakresie organizacji pracy, informowanie przełożonych o trudnościach w wykonywaniu powierzonych obowiązków. 
 
§ 9.
 
1. Do zadań wspólnych Naczelników Wydziałów i Kierownika Oddziału Terenowego należą:
1) Organizowanie, nadzorowanie oraz kontrolowanie pracy podległej komórki organizacyjnej.
2) Podział zadań pomiędzy pracowników oraz kontrola efektów pracy.
3) Podejmowanie działań w zakresie zapewnienia skutecznej i adekwatnej kontroli zarządczej w Ośrodku.
4) Koordynowanie pracy oraz współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi.
5) Merytoryczna ocena opracowań i pism przedkładanych do podpisu Dyrektora Ośrodka.
6) Podpisywanie korespondencji dotyczącej kompetencji Wydziału lub Oddziału Terenowego, niezastrzeżonej dla Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora.
7) Planowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem komórki.
8) Podnoszenie kwalifikacji własnych i podległych pracowników.
9) Przestrzeganie i nadzorowanie w zakresie przestrzegania przez podległych pracowników tajemnicy związanej z wykonywaniem obowiązków służbowych oraz wynikającej z prawa powszechnie obowiązującego z zakresu ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych.
10) Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy przez podległych pracowników.
11) Wnioskowanie w sprawie nagród i kar dla podległych pracowników.
12) W stosunku do podległych pracowników – wykonywanie obowiązków ciążących na osobach kierujących pracownikami, wynikających z przepisów bhp, w szczególności art. 212 Kodeksu pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
13) Odpowiedzialność i gospodarowanie powierzonym mieniem.
14) Przygotowywanie projektów zarządzeń wydawanych przez Dyrektora Ośrodka w zakresie dotyczącym komórki organizacyjnej oraz ich bieżąca aktualizacja.
 
2. Naczelnicy Wydziałów koordynują całokształt zagadnień związanych z realizacją zadań podległych pionów oraz współpracują z Kierownikiem Oddziału Terenowego w zakresie realizacji przedmiotowych zadań w Oddziale Terenowym.
 
§ 10.
 
1. Do zadań  Kierownika Oddziału Terenowego należą:
 1. Zapewnienie właściwej organizacji pracy i funkcjonowania Oddziału Terenowego.
 2. Realizowanie zadań statutowych i planów Ośrodka w zakresie określonym przepisami prawa i przez Dyrektora WORD.
 3. Koordynowanie pracy i przydzielanie zadań wszystkim komórkom organizacyjnym i stanowiskom pracy w Oddziale, zgodnie z ich zakresem zadań, kompetencji i odpowiedzialności.
 4. Sprawowanie nadzoru oraz bieżącej kontroli nad realizacją zadań i przestrzeganiem prawa przez wszystkie komórki organizacyjne i pracowników Oddziału.
 5. Kierowanie i całkowity nadzór nad obsługą techniczną Oddziału.
 6. Współpracowanie w zakresie nadzoru merytorycznego nad pracą egzaminatorów z Zastępcą Dyrektora oraz Egzaminatorami Nadzorującymi. 
 7. Sprawowanie nadzoru nad mieniem Oddziału.
 8. Ścisła współpraca z Dyrektorem WORD w zakresie funkcjonowania Oddziału.
 9. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz w granicach określonych przez Dyrektora WORD.
 10.  Zabezpieczenie Ośrodka w materiały biurowe lub inne niezbędne do funkcjonowania jednostki oraz ich przechowywanie, wydawanie i ewidencjonowanie.
 11.  Współpraca z pracownikami ds. technicznych i informatycznych w zakresie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej, informatycznej i telekomunikacyjnej Oddziału.
 12. Współpraca z Naczelnikiem Wydziału Szkoleń i BRD przy organizacji zadań i działań z zakresu BRD.
 
2. Kierownik Oddziału Terenowego jest przełożonym wszystkich pracowników, których miejscem wykonywania pracy jest Oddział Terenowy WORD w Inowrocławiu. Kierownik sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny,  przy czym nadzór merytoryczny nad pracą egzaminatorów sprawuje w porozumieniu z Zastępcą Dyrektora, Naczelnikiem Wydziału Egzaminowania oraz Egzaminatorem Nadzorującym, a w kwestiach bieżącej koordynacji pracy egzaminatorów,  planowania i rozliczania czasu pracy egzaminatorów, z Naczelnikiem Wydziału Obsługi Klienta-Koordynatorem.
 
§ 11.
 
1. Do zadań Głównego Księgowego należą:
1) Prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób umożliwiający należyte zarządzanie Ośrodkiem i zapewniający możliwość prawidłowego i terminowego ustalania:
a. stanu poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ich zmian,
 1. poniesionych kosztów, osiągniętych przychodów, strat i zysków nadzwyczajnych oraz wyniku finansowego,
 2. danych niezbędnych do rozliczenia osób odpowiedzialnych za majątek Ośrodka oraz do funkcjonowania wewnętrznego systemu informacji kierowniczej i sporządzania sprawozdań finansowych,
2) Prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka w sposób zapewniający terminowe egzekwowanie należności i regulowanie zobowiązań, należytą ochronę środków pieniężnych, prawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych oraz właściwe korzystanie z kredytów bankowych,
3) Opracowywanie rocznego planu finansowego Ośrodka oraz sprawozdania z jego wykonania,
4) Terminowa realizacja sprawozdawczości ekonomiczno-finansowej działalności gospodarczej Ośrodka,
5) Nadzór nad prowadzeniem obsługi kasowej Ośrodka,
6) Nadzór wszystkich aspektów zarządzania finansami i księgowością,
7) Analizowanie i ocena aktualnych wyników finansowych oraz ich porównywanie z zamierzonymi celami,
8) Wprowadzanie niezbędnych zmian w planie kont i polityce rachunkowości,
9) Kontrola nad dekretowaniem i wprowadzaniem danych do systemu księgowego,
10) Obliczanie podatku, VAT, CIT, PFRON oraz sporządzanie deklaracji,
11) Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
12) Nadzór nad dokonywaniem terminowych płatności wobec urzędów skarbowych, dostawców, firm usługowych i innych instytucji,
13) Przygotowywanie projektów zarządzeń wydawanych przez Dyrektora Ośrodka w zakresie dotyczącym stanowiska  oraz ich bieżąca aktualizacja.
 
2. Główny Księgowy sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad pracą   Wieloosobowego Stanowiska ds. Finansowo-Księgowych.
 
§ 12.
 
     Do zadań dodatkowych Naczelnika Wydziału Szkoleń i BRD należą kwestie związane z promocją i marketingiem,  w szczególności:
 1. Organizacja i nadzór nad całokształtem zagadnień związanych z organizacją i prowadzeniem przez WORD  wszelkich szkoleń i kursów,
 2. Podejmowanie i realizacja przedsięwzięć w zakresie organizacji konkursów, akcji, konferencji, promocji, realizacji umów, zakupów materiałów i nagród w ramach BRD,
 3.  Budowanie strategii i wdrażanie promocji Ośrodka,
 4. Dokonywanie ustaleń odnośnie polityki marketingu medialnego oraz w innych formach,
 5. Kontakty z mediami w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem,
 6. Gromadzenie aktualnych ofert materiałów promocyjnych, reklamowych, marketingowych, przygotowywanie zestawień i rekomendacji cenowych,
 7. Zamawianie materiałów promocyjnych,
 8. Prowadzenie strony internetowej WORD.
 
§ 13.
 
    Naczelnik Wydziału Egzaminowania realizuje  dodatkowo zadania Egzaminatora Nadzorującego w stosunku do wszystkich egzaminatorów zatrudnionych w WORD Bydgoszcz, co oznacza:
 1. Nadzór nad prawidłowością przebiegu całego procesu egzaminowania w tym warunków i trybu przeprowadzania egzaminów,
 2. Dokonywanie bieżących i okresowych kontroli oraz ocen pracy egzaminatorów,
 3. Kontrola dokumentacji egzaminacyjnej,
 4. Załatwianie spraw w tym udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na  wnioski i zastrzeżenia osób, które przystąpiły do egzaminu co do jego przebiegu i oceny egzaminu,
 5. Przeprowadzanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 6. Prowadzenie rejestru skarg oraz przygotowywanie dokumentacji do Urzędu Marszałkowskiego.
 
§ 14.
 
1. Naczelnik Wydziału Obsługi Klienta realizuje dodatkowo zadania Koordynatora w stosunku do wszystkich Egzaminatorów zatrudnionych w WORD w Bydgoszczy i Oddziale Terenowym WORD w Inowrocławiu, poprzez:
1)  Opracowywanie planów egzaminów i dokonywanie obsady grup egzaminacyjnych,
2) Przydział egzaminatorów wg kategorii posiadanych przez nich uprawnień i harmonogramu pracy,
 1. Rozdział dokumentów związanych z egzaminem dla poszczególnych egzaminatorów  w dniu egzaminu,
 2. Bieżąca koordynacja pracy egzaminatorów,
 3. Planowanie i rozliczanie czasu pracy egzaminatorów,
 4. Sprawdzanie i akceptowanie sporządzonych po egzaminie protokołów egzaminacyjnych,
 5. Organizowanie i kierowanie pracy Wydziału Obsługi Klienta zapewniając sprawną obsługę klientów, udzielanie informacji na temat formalności związanych z przystępowaniem do egzaminu, nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów.
 
2. W kwestiach bieżącej koordynacji pracy,  planowania i rozliczania czasu pracy egzaminatorów, Koordynator współpracuje z Naczelnikiem Wydziału Egzaminowania oraz Kierownikiem Oddziału Terenowego.
 
§ 15.
 
Do zadań Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego należy:
 1. Nadzór merytoryczny nad prowadzeniem spraw dotyczących remontów obiektów budowlanych WORD, przeglądów stanu obiektów budowlanych
 2. Nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących konserwacji czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych oraz innych urządzeń technicznych znajdujących  na posesji Ośrodka
 3. Prowadzenie spraw dotyczących likwidacji szkód nieruchomości
 4. Nadzór merytoryczny nad przygotowywaniem i prowadzeniem dokumentacji i ewidencji zawieranych przez WORD umów,
 5. Nadzór, prowadzenie spraw, rejestrów i dokumentowanie wszelkich spraw w zakresie gospodarki pojazdami służbowymi,
 6. Nadzór nad przygotowaniem i obsługą placów manewrowych
 7. Nadzór nad zaopatrywaniem Ośrodka w części zamienne, akcesoria i materiały eksploatacyjne dla pojazdów egzaminacyjnych oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, ich rozliczanie i ewidencjonowanie,
 8. Nadzór nad zaopatrywaniem Ośrodka w materiały biurowe i inne niezbędne do funkcjonowania  Ośrodka, ich przechowywanie, wydawanie i ewidencjonowanie
 9. Prowadzenie analiz zużycia i kosztów mediów komunalnych oraz bieżących spraw
 10. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z inwestycjami budowlanymi WORD oraz współpraca z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Inwestycji
 11. Nadzór nad realizacja zamówień zgodnie z ustawa Prawo Zamówień Publicznych
 12. Nadzór nad prowadzeniem i obsługą archiwum Zakładowego oraz składnicą akt WORD
 13. Nadzór merytoryczny nad wszelkimi sprawami administracyjnymi Ośrodka oraz w Oddziale Terenowym w Inowrocławiu.
 
§ 16.
 
Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych należy:
 1. Prowadzenie i koordynacja całokształtu spraw związanych z obronnością, zarządzaniem kryzysowym oraz bezpieczeństwem państwa, w szczególności:
 1.  Sporządzanie, prowadzenie, rejestracja i aktualizacja dokumentacji w zakresie obrony i obrony cywilnej,
 2. Doskonalenie procedur zarządzania i reagowania kryzysowego oraz obrony cywilnej w ramach prowadzonych szkoleń,
 3. Opracowywanie planów działania i zarządzeń Dyrektora w sprawie ustalenia zamierzeń i zadań w zakresie obrony i obrony cywilnej,
 4. Opracowywanie instrukcji alarmowych postępowania w przypadku zagrożenia działaniem terrorystycznym i bioterrorystycznym, instrukcji punktu alarmowego,
 5. Szkolenie kadry kierowniczej i pracowników z wprowadzanych i aktualizowanych dokumentów i instrukcji,
 6. Opracowywanie planów i sprawozdań.
 
 1. W zakresie realizowanym przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych:
 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 2. Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 3. Opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji,
 4. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych na zasadach określonych w rozdziale 4 ustawy z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych  (Dz.U.2019.742),
 5. Nadzór nad ochroną systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
 6. Opracowywanie i przedstawianie Dyrektorowi Ośrodka propozycji wykazu stanowisk pracy, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych odrębnie dla każdej klauzuli tajności,
 7. W zakresie realizacji zadań współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa, informując na bieżąco Dyrektora Ośrodka o przebiegu tej współpracy,
 8. Prowadzenie kancelarii tajnej.
 
 
 
§ 17.
 
Do zadań Radcy Prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Ośrodka, a w szczególności:
1) Obsługa prawna Ośrodka,
2) Udzielanie porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
3) Sporządzanie opinii prawnych,
4) Udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie
     działalności Ośrodka,
5) Opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych oraz zawieranych umów,
6) Występowanie w charakterze pełnomocnika Ośrodka w postępowaniu sądowym,
     administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.
 
§ 17.
 
Do zadań Pełnomocnika Dyrektora ds.  Inwestycji należą:
​1)  Przygotowanie niezbędnych materiałów do opracowania dokumentacji projektowej  
     i kosztorysowej poszczególnych zadań inwestycyjnych,
2)  Prowadzenie książek obiektów budowlanych,
3) Nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących przeglądów stanu obiektów
budowlanych Ośrodka w Bydgoszczy i Inowrocławiu, zgodnie z wymogami
ustawy Prawo budowlane oraz przechowywanie dokumentów z tych kontroli,
4) Inicjowanie, organizowanie i nadzór nad procesem przygotowania projektów
     dokumentacji dotyczącej wszelkiego rodzaju inwestycji  budowlanych,
 1. Przygotowywanie analiz i studiów przedinwestycyjnych dla wybranych projektów planów inwestycyjnych,
 2. Przygotowywanie projektów dokumentacji w sprawach dotyczących wszelkiego rodzaju inwestycji budowlanych,
 3. Prowadzenie wszelkich spraw dotyczących inwestycji budowlanych WORD,
 4. Współpraca z biurami projektów, Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej poszczególnych zadań inwestycyjnych,
 5. Uzyskiwanie stosownych pozwoleń, lub zgód na prowadzenie poszczególnych zada inwestycyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego i wydanych na jego podstawie przepisów wykonawczych,
 6.  Opracowywanie harmonogramów rzeczowo – finansowych realizacji   
   poszczególnych zadań inwestycyjnych wymaganych przepisami prawa  
   budowlanego,
 7.  Przygotowywanie planów wydatków w zakresów wszelkich remontów budynków  
   będących w posiadaniu WORD.
 
§ 18.
 
Do zadań Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarzadzania Jakością należy:
       1)   Utrzymanie, rozwój i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością SPZK,
       2) Opracowywanie i bieżąca modyfikacja dokumentów systemowych w celu  
              zapewnienia ich aktualności,
       3) Aktualizacja dokumentów (Księgi Jakości, kart procesu), oraz prowadzenie
             niezbędnej ewidencji w/w dokumentacji,
       4)  Prowadzenie nadzoru nad auditami wewnętrznymi, działaniami zapobiegawczymi,
             korekcyjnymi, korygującymi i doskonalącymi,
       5) Opracowywanie niezbędnych sprawozdań z zakresu funkcjonowania Systemu
             Zarzadzania Jakością dla potrzeb Ośrodka, w tym określających potrzeby    
             związane z doskonaleniem Systemu,
       6)  Zapewnienie cyklicznego badania satysfakcji klientów z usług świadczonych przez
             Ośrodek oraz opracowywanie analiz na potrzeby Ośrodka
       7) Współpraca z konsultantami zewnętrznymi i jednostkami certyfikującymi w
             zakresie doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz utrzymywanie  
             certyfikatu zgodności z wymaganiami normy
       8)   Realizowanie wymagań zawartych w dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością
             wg normy ISO 9001 i Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym 
             (SPZK)
 
 
§ 19.
 
1. Do zadań Oddziału Terenowego należy wykonywanie czynności określonych w Statucie WORD, w szczególności przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami i innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
2. Pracą Oddziału kieruje Kierownik Oddziału Terenowego.
 
3. Oddział tworzą następujące komórki organizacyjne:
1) Kierownik Oddziału
2) Wieloosobowe Stanowisko ds. Egzaminowania
- Egzaminator Nadzorujący
- Egzaminatorzy
3) Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Klienta
4) Stanowisko ds. Techniczno-Gospodarczych
 
4. Zadania pracowników Wieloosobowego Stanowiska ds. Egzaminowania oraz Wieloosobowego Stanowiska ds. Obsługi Klienta określone zostały odpowiednio w § 19 i 18 Regulaminu.
 
5. Do zadań Stanowiska ds. Techniczno-Gospodarczych należy w szczególności:
 1. Dbanie o czystość i porządek na terenie zewnętrznym WORD w Inowrocławiu,
 2. Wykonywanie drobnych napraw i konserwacji,
 3.  Obsługa codzienna pojazdów egzaminacyjnych, np.: tankowanie, mycie,
 4. Zabezpieczenie odpowiedniej ilości sprawnych technicznie pojazdów do egzaminowania,
 5. Zabezpieczenie Ośrodka w części zamienne, akcesoria i materiały eksploatacyjne,
 6. Zabezpieczenie, sprawdzenie i przygotowanie urządzeń do przeprowadzania egzaminów na kat. A.
 
 
 
 
§ 20.
 
1. Do zadań Wydziału Obsługi Klienta należy w szczególności:
 1. Przyjmowanie i sprawdzanie dokumentów od osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub podlegających sprawdzeniu kwalifikacji, wyznaczanie wg kolejności zgłoszeń terminu egzaminu oraz wystawianie w tym zakresie zaświadczeń o zakwalifikowaniu na egzamin,
 2. Ewidencjonowanie przy pomocy informatycznych środków technicznych danych osobowych osób przystępujących do egzaminów,
 3. Wysyłanie sprawdzonych i rozliczonych dokumentów osób ewidencjonowanych w Ośrodku do organów wydających uprawnienia do kierowania pojazdami,
 4. Przygotowywanie i sprawdzanie list osób zakwalifikowanych na egzamin oraz protokołów egzaminacyjnych,
 5. Archiwizowanie prowadzonej dokumentacji,
 6. Współpraca z GK w zakresie rozliczeń opłat za egzaminy,
 7. Wystawianie faktur VAT i faktur korygujących VAT oraz rachunków w ramach działalności Wydziału.
                                                                                                                                                  
2. Pracą Wydziału Obsługi Klienta kieruje Naczelnik Biura. Naczelnik współpracuje z Kierownikiem Oddziału Terenowego w zakresie funkcjonowania Wieloosobowego stanowiska ds. obsługi klienta w Oddziale Terenowym.
 
§ 21.
 
1. Do zadań Wydziału Egzaminowania należy przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 
2. Pracą Wydziału kieruje Naczelnik Wydziału. Naczelnik sprawuje także nadzór merytoryczny nad pracą Egzaminatorów w Oddziale Terenowym.
 
3. Dyrektor wyznacza Egzaminatorów Nadzorujących w Ośrodku w Bydgoszczy i Oddziale Terenowym w Inowrocławiu.
 
4. Wydział tworzą następujące komórki organizacyjne:
 1. Naczelnik Wydziału
 2. Egzaminatorzy
 
5. Do zadań Egzaminatora Nadzorującego należą w szczególności:
1) Nadzór nad prawidłowością przebiegu całego procesu egzaminowania w tym warunków i trybu przeprowadzania egzaminów,
2)  Dokonywanie bieżących i okresowych kontroli oraz ocen pracy egzaminatorów,
3)  Kontrola dokumentacji egzaminacyjnej,
4) Załatwianie spraw w tym udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na  wnioski i zastrzeżenia osób, które przystąpiły do egzaminu co do jego przebiegu i oceny egzaminu,
5)  Przeprowadzanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 
6. Do zadań Egzaminatorów należą w szczególności:
 1. Przeprowadzanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 2. Realizacja innych zadań wyznaczonych przez Dyrektora Ośrodka bez względu na posiadane uprawnienia lub pełnione funkcje, a dotyczące zakresu działania WORD i spraw związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
 
§ 22.
 
1. Do zadań Wydziału Szkoleń i BRD należą w szczególności:
 1. Organizowanie szkoleń i kursów, wystawianie faktur i rachunków w zakresie działalności Wydziału
 2. Współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy w zakresie prowadzenia szkoleń,
 3. Przygotowywanie  wymaganych informacji, planów i sprawozdań dla Marszałka Województwa,
 4. Przygotowywanie  informacji do Centralnej Ewidencji Kierowców,  
 5. Organizowanie imprez związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego,
 6. Współpraca ze szkołami, administracją, mediami, organizacjami i innymi podmiotami działającymi na rzecz BRD,
 7. Zapewnienie konsultacji psychologicznych osobom przystępującym do egzaminu na prawo jazdy,
 8. Współpraca z ośrodkami upoważnionymi do prowadzenia szkolenia  kandydatów na kierowców i kierowców,
 9. Organizacja i nadzór nad prowadzeniem szkoleń dla egzaminatorów,
 10. Organizacja i nadzór nad prowadzeniem  szkoleń dozwolonych Statutem Ośrodka.
 
2. Pracą Wydziału Szkoleń  i BRD  kieruje Naczelnik Wydziału.
 
3. Wydział tworzą następujące komórki organizacyjne:
1)  Stanowisko ds. BRD
2) Stanowisko ds. Szkoleń
3) Psycholog.
 
4. Do zadań Psychologa  należą w szczególności:
1) Udzielanie porad, prowadzenie rozmów indywidualnych, terapii grupowych,
2) Współpraca z klientami, w szczególności w zakresie obniżania napięć,
3) Współpraca z egzaminatorami, w szczególności w zakresie obniżania stresu,
4) Prowadzenie szkoleń.
 
§ 23.
 
1. Do zadań Wydziału Administracyjno-Gospodarczego należą w szczególności:
 1. Przygotowanie oraz prowadzenie dokumentacji i ewidencji dotyczącej zawieranych przez Ośrodek umów np. dzierżawy, najmu, wykonywanych inwestycji lub prac remontowych,
 2. Zabezpieczenie odpowiedniej ilości sprawnych technicznie pojazdów egzaminacyjnych,
 3. Przygotowanie i obsługa placów manewrowych,
 4. Zaopatrywanie Ośrodka w części zamienne, akcesoria i materiały eksploatacyjne dla pojazdów egzaminacyjnych i ich ewidencjonowanie, a także w inne materiały niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania,
 5. Zaopatrywanie Ośrodka w środki trwałe i niskocenne składniki majątkowe,
 6. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją, ubezpieczeniem pojazdów, przeglądami technicznymi oraz likwidacja szkód komunikacyjnych i majątkowych,
 7. Przygotowanie i wyposażenie sal szkoleniowych,
 8. Zapewnienie niezbędnej konserwacji, przeglądów okresowych, napraw sprzętu  poprzez własne usługi w ramach posiadanych uprawnień oraz poprzez   zabezpieczenie usług wyspecjalizowanych jednostek serwisu technicznego,
 9. Przygotowywanie analiz, opracowań, sprawozdań
 10. Zapewnienie utrzymania porządku i czystości w budynku i na terenie Ośrodka,
 11.  Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących inwestycji i remontów, zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
 12.  Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych, w szczególności przestrzeganie obowiązujących terminów  przeglądów i kontroli wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz przechowywanie dokumentów  z tych kontroli,
 13.  Zapewnienie ochrony obiektu, 
 14.  Nadzór nad infrastrukturą,
 15.  Prowadzenie i nadzorowanie zbiorów archiwów Ośrodka,
 16.  Planowanie i realizacja prac w zakresie utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością i SPZK,
 17.  Określanie trybu realizacji zamówień zgodnie z ustawą Prawo Zamówień publicznych,
 18. Przeprowadzenie procedury realizacji zamówień zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 19. Prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z przeprowadzonymi przetargami,
 20. Administrowanie umowami będącymi efektem udzielenia zamówienia publicznego oraz gromadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych,
 21. Wystawianie faktur VAT i faktur korygujących VAT oraz rachunków w zakresie działalności Wydziału.
 
2. Pracami Wydziału Administracyjno-Gospodarczego kieruje Naczelnik Wydziału.
 
3. Wydział tworzą następujące komórki organizacyjne:
 1. Stanowisko ds. Administracyjnych
 2. Stanowisko ds. Administracyjnych i Zamówień Publicznych
 3. Stanowisko ds. Techniczno-Gospodarczych
 
§ 24.
 
1. Do zadań Administratora Systemu Informatycznego należą:
 1. Przeprowadzanie bieżących analiz i badań zleconych przez Dyrektora  Ośrodka,
 1. Przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe,
 2. Informowanie Dyrektora WORD o wykryciu naruszeń w systemie zabezpieczeń lub podejrzeniu naruszenia oraz podejmowanie odpowiednich działań,
 3. Nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych,
 4. Nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe,
 5. Nadzór nad prawidłowością archiwizacji oraz usuwania danych osobowych,
 6. Monitorowanie funkcjonowania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych,
 7. Nadzór nad prowadzeniem wymaganej dokumentacji,
 8. Stosowania środków technicznych i organizacyjnych przy przetwarzaniu danych w systemach informatycznych,
 9. Organizowanie i konfigurowanie zasobów oraz usług sieciowych,
 10. Konfigurowanie serwerów i stacji roboczych oraz urządzeń i programów       niezbędnych do realizowania usług sieciowych oraz utrzymania ciągłości pracy systemów ośrodka egzaminowania,
 11. Ustanawianie i utrzymywanie sieciowego systemu zabezpieczeń,
 12. Tworzenie zapasowych kopii danych oraz odtwarzania tych danych,
 13. Nadzorowanie uprawnień i dostępu użytkowników do sieci,
 14. Przygotowywanie specyfikacji technicznych zakupów urządzeń komputerowych, sieciowych i serwerowych oraz oprogramowania,
 15. Tworzenie, utrzymywanie i    uaktualnianie     portali   WWW, prowadzenie strony internetowej Ośrodka,
 16. Wsparcie  w    przygotowywaniu     projektów    graficznych,  multimedialnych, imprez  masowych itp.,
 17. Wdrażanie nowych rozwiązań i technologii,
 18. Szkolenia  pracowników  w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
 19. Obsługa informatyczna środków technicznych,
 20. Wdrażanie środków informatycznych w Ośrodku,
 21. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi  w zakresie oprogramowania dotyczącego systemu egzaminowania i ewidencji kandydatów na kierowców  i kierowców,
 22. Konserwacja i nadzór nad eksploatacją sprzętu informatycznego znajdującego się w Ośrodku, w tym w pojazdach egzaminacyjnych.
 23. Przygotowywanie projektów zarządzeń wydawanych przez Dyrektora Ośrodka w zakresie dotyczącym stanowiska  oraz ich bieżąca aktualizacja.
 24. Nadzór nad utrzymaniem sprawności systemu rejestracji egzaminów na prawo jazdy oraz monitorowanie poprawności działania urządzeń rejestrujących przebieg egzaminów, wszelkie sprawy związane z obsługą, rejestracją i archiwizacją,
 25.  Konserwacja i rozwój dozoru wizyjnego (monitoringu) 
 
§ 25.
 
1. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Finansowo - Księgowych należą:
1) Prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) Naliczanie wynagrodzeń pracownikom i zleceniobiorcom, sporządzanie dokumentacji płacowej i rozliczanie z budżetem,
3)  Realizacja sprawozdawczości ekonomiczno – finansowej,
4)  Obsługa kasowa Ośrodka,
5)  Prowadzenie ewidencji środków trwałych i niskocennych składników majątkowych,
6)  Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami osobowymi,
7)  Przygotowywanie raportów, sprawozdań finansowych, GUS i innych,
8)  Wystawianie faktur VAT i faktur korygujących VAT oraz rachunków.
 
2. Pracą Wieloosobowego Stanowiska ds. Finansowo-Księgowych kieruje Główny Księgowy.
 
3. Wieloosobowe Stanowisko ds. Finansowo-Księgowych tworzą:
1) Stanowisko ds. Księgowości
2) Stanowisko ds. Ekonomiczno-Księgowych
 
§ 26.
 
Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu należą:
 1. Organizowanie prawidłowej i sprawnej pracy sekretariatu,
 2. Prowadzenie ewidencji korespondencji i obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 3. Przygotowywanie pism na polecenie Dyrektora,
 4. Wystawianie poleceń wyjazdów służbowych i  ich ewidencjonowanie,
 5. Przygotowywanie  spotkań i narad,
 6. Prowadzenie rejestrów: kontroli zewnętrznych, zarządzeń Dyrektora WORD, pieczątek,
 7. Obsługiwanie służbowej skrzynki mailowej WORD, nadzorowanie prawidłowości obiegu korespondencji elektronicznej Ośrodka i archiwizacja poczty elektronicznej oraz plików,
 8. Rozdzielanie wg właściwości stanowionych w Ośrodku aktów normatywnych, pism i korespondencji,
 9. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji oraz jej rejestracja w systemie elektronicznym,
 10. Przygotowywanie projektów zarządzeń wydawanych przez Dyrektora Ośrodka w zakresie dotyczącym stanowiska  oraz ich bieżąca aktualizacja,
 11. Prowadzenie punktu alarmowego.
 
§ 27.
 
Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Pracowniczych i Organizacyjnych należą:
 1. Prowadzenie spraw dotyczących przyjmowania i zwalniania pracowników, prowadzenie akt, wydawanie zaświadczeń, legitymacji i dokonywanie wpisów do nich, przygotowywanie umów cywilno-prawnych,
 2. Prowadzenie spraw związanych z działalnością socjalną,
 3. Prowadzenie spraw związanych z profilaktyczną opieką lekarską pracowników,
 4. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników oraz odznaczeniami,
 5. Współpraca z inspektorem BHP w zakresie zapewnienia obowiązkowej ochrony BHP w Ośrodku. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem BHP, ewidencjonowanie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
 6. Prowadzenie spraw dotyczących planowania i wykorzystania urlopów pracowniczych,
 7. Prowadzenie ewidencji obecności pracowników w pracy, ewidencjonowanie czasu pracy i nadzorowanie harmonogramów pracy,
 8. Przygotowywanie dokumentów uprawniających do nagród jubileuszowych pracowników,
 9. Sporządzanie oraz przekazywanie sprawozdań do GUS oraz innych jednostek
 10. Przygotowywanie projektów zarządzeń wydawanych przez Dyrektora Ośrodka w zakresie dotyczącym stanowiska  oraz ich bieżąca aktualizacja,
 11. Przechowywanie i ewidencjonowanie stanowionych w Ośrodku aktów normatywnych,
 12.  Kontrola przestrzegania i realizacji w Ośrodku postanowień wynikających z aktów normatywnych.
 
§ 28.
 
Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:
 1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych     i doradzania im w tej sprawie,
 2. monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityki bezpieczeństwa administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia pracowników oraz powiązane z tym audyty,
 3. udzielnie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z RODO,
 4. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
 5. współpraca z organem nadzorczym,
 6. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
 7. pełnienie funkcji punktu konsultacyjnego dla osób, których dane dotyczą we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO oraz innych przepisów,
 8. obsługa Ośrodka określona szczegółowo w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

Akapit nr 2 - brak tytułu

Rozdział V
 
Zasady podpisywania korespondencji i dokumentów Ośrodka.
 
§ 29.
 
Do wyłącznego podpisu Dyrektora zastrzega się:
 1. pisma do organu nadzorującego Ośrodek,
 2. pisma zawierające oświadczenia woli Ośrodka w zakresie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązań,
 3. wewnętrzne akty prawne,
 4. programy działania Ośrodka,
 5. pisma dotyczące spraw osobowych pracowników,
 6. dokumenty finansowe, organizacyjne i płacowe,
 7. informacje dla środków masowego przekazu,
 8. pisma do innych Ośrodków Egzaminowania,
 9. pisma do organów wydających uprawnienia do kierowania pojazdami.
 
§ 30.
 
1. Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy, Kierownik Oddziału Terenowego podpisują pisma wynikające z realizacji zadań przez komórki podległe im bezpośrednio, z wyłączeniem pism zastrzeżonych do podpisu Dyrektora.
2. Dyrektor może upoważnić pracownika do podpisywania korespondencji wychodzącej z Ośrodka, w zakresie wskazanym na upoważnieniu.
3. Upoważnienie powinno być dla swej ważności udzielone na piśmie z dokładnym wskazaniem rodzaju objętych nim spraw. Odpis upoważnienia składa się do akt osobowych pracownika.
 
 
§ 31.
 
1. Do kontaktów z przedstawicielami prasy i innych środków społecznego przekazu  uprawniony    jest wyłącznie Dyrektor Ośrodka i osoby przez niego wyznaczone.
2. Osoby wyznaczone przez Dyrektora Ośrodka  uprawnione są w szczególności do występowania w imieniu Ośrodka w środkach masowego przekazu, udzielania wywiadów,  odpowiedzi na   publikacje prasowe i inne, udzielania odpowiedzi na krytykę i interwencje  prasowe, w zakresie  określonym w pisemnym upoważnieniu.
3. Informacje o wyznaczeniu osoby uprawnionej do kontaktów z przedstawicielami prasy  i innych środków społecznego przekazu podana jest do wiadomości pracowników w formie  pisemnego komunikatu.
4. Nieprzestrzeganie przez pracowników Ośrodka nakazu, o którym mowa w ust. 1 stanowi  naruszenie   podstawowych obowiązków pracowniczych.
 
Rozdział VI
 
Organizacja działalności kontrolnej.
 
§ 32.
 
1. Za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej, a także należyte wykorzystywanie wyników kontroli odpowiedzialny jest Dyrektor Ośrodka.
2. Czynności kontrolne w zakresie swojego działania wykonują także: Zastępca Dyrektora, Kierownik Oddziału Terenowego, Egzaminatorzy Nadzorujący,  Naczelnicy Wydziałów,  Główny Księgowy, osoby wyznaczone do koordynowania pracy wieloosobowego stanowiska.
3. Kontroli wewnętrznej podlegają komórki organizacyjne Ośrodka.
4. Kontrolą wewnętrzną objęte są również zadania przydzielone zakresem zadań, odpowiedzialności i kompetencji.
 
§ 33.
 
Kontrola wewnętrzna jest sprawowana w postaci:
 1. kontroli bieżącej, polegającej na badaniu czynności w toku ich wykonywania w celu stwierdzenia, czy przebiegają one prawidłowo, w szczególności z punktu widzenia legalności i gospodarności; kontrola ta obejmuje również badania rzeczywistego stanu rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowości ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem i innymi szkodami,
 2. kontroli wynikowej, obejmującej badanie stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane.
§ 34.
 
W razie ujawnienia w toku kontroli czynu mającego cechy przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym na piśmie Dyrektora Ośrodka, jak również zabezpiecza dokumenty i przedmioty stanowiące dowód przestępstwa.
 
§ 35.
 
Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, jeżeli wyniki mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo praw i obowiązków małżonka, krewnych i powinowatych bądź związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, a także innych osób bliskich.
 
§ 36.
 
1. Pracownicy Ośrodka są zobowiązani do udzielania kontrolującemu niezbędnych wyjaśnień i pomocy oraz udostępniania dokumentów w zakresie w jakim są oni upoważnieni do ich przeglądania.
2.  Dyrektor Ośrodka udziela pracownikom kontrolującym upoważnienia do wglądu w dokumenty, a także do przetwarzania danych osobowych na potrzeby kontroli.
 
§ 37.
 1. O wynikach kontroli należy każdorazowo informować na piśmie Dyrektora Ośrodka.
 2. Kontrola obejmuje również pomoc i instruktaż.
 
 
 
Rozdział VII
 
Postanowienia końcowe.
 
§ 38.
 
1. Dyrektor może powierzyć realizację zadań określonych dla danego stanowiska pracownikowi zatrudnionemu na innym stanowisku.
2. Decyzję o utworzeniu stanowiska określonego w regulaminie podejmuje Dyrektor Ośrodka.
 
§ 39.
 
1. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich pracowników Ośrodka.
2. Regulamin ma charakter aktu wewnętrznego.
3. Wątpliwości powstałe na tle interpretacji Regulaminu wyjaśnia Dyrektor.
4. Zmian w Regulaminie dokonuje Dyrektor poprzez Zarządzenia.
5. Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu stanowi naruszenie obowiązków służbowych i pociąga za sobą odpowiedzialność przewidzianą przepisami Kodeksu Pracy.
6. W sprawach nie objętych Regulaminem Organizacyjnym decyduje Dyrektor Ośrodka.
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid Hinz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-09 12:17:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-09 12:21:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-09 12:41:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4059 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »