ˆ

Regulamin organizacyjny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Regulamin organizacyjny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik
do Zarządzenia nr 19/2016
z dnia 22.11.2016r.
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
 
Regulamin Organizacyjny
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
 
Rozdział I
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1.
 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy jest wojewódzką samorządową osobą prawną.
 2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Bydgoszcz.
 3. Terenem działania Ośrodka jest województwo kujawsko-pomorskie.
§ 2.
 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady realizacji zadań i kierowania Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego (WORD) w Bydgoszczy, strukturę organizacyjną Ośrodka, zasadniczy zakres działania komórek i jednostek organizacyjnych, w zakresie niezbędnym do sprawnej i należytej realizacji nałożonych na Ośrodek obowiązków.
 2. Ilekroć w dalszych postanowieniach Regulaminu jest mowa o:
  • pracodawcy - należy przez to rozumieć Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy,
  • pracownikach - należy przez to rozumieć wszystkich pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim w Bydgoszczy na podstawie powołania lub umowy o pracę,
  • ośrodku - należy przez to rozumieć Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy,
  • oddziale terenowym - należy przez to rozumieć Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy - Oddział Terenowy w Inowrocławiu,
  • dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy,
  • regulaminie - należy przez to rozumieć regulamin organizacyjny WORD w Bydgoszczy.
§ 3.
Ośrodek działa na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.),
 2. Zarządzenia nr 25/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 16 marca 1998 w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy,
 3. Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXII/564/2013 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie nadania nowego Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.
 
Rozdział II
 
Zasady kierowania działalnością Ośrodka.
 
§ 4.
 1. Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka reprezentuje go na zewnątrz i w imieniu Ośrodka samodzielnie dokonuje czynności prawnych.
 2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność służbową za realizację zadań Ośrodka wynikających ze statutu oraz przepisów prawa.
 3. Inne osoby reprezentują Ośrodek w ramach umocowania udzielonego im przez Dyrektora Ośrodka.
 4. W czasie nieobecności Dyrektora spowodowanej urlopem wypoczynkowym, chorobą lub inną dłuższą nieobecnością obowiązki i uprawnienia Dyrektora wykonuje Zastępca Dyrektora, z tym, że sprawy kadrowe pozostają w wyłącznej kompetencji Dyrektora, a rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych wymaga odrębnego umocowania i współdziałania innej wyznaczonej osoby.
§ 5.
 1. Dyrektor kieruje Ośrodkiem poprzez:
  • Zapewnienie właściwej organizacji pracy i funkcjonowania Ośrodka,
  • Dokonywanie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ośrodka i Oddziału,
  • Ustalanie planów działalności Ośrodka,
  • Zarządzanie mieniem Ośrodka,
  • Prowadzenie polityki kadrowej,
  • Wydawanie wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w Ośrodku,
  • Organizowanie szkoleń dla pracowników Ośrodka,
  • Współpracę z Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego w zakresie określonym przepisami prawa, a dotyczącym funkcjonowania Ośrodka,
  • Współpracę z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego w zakresie określonym przepisami prawa, a dotyczącym przeprowadzania egzaminów państwowych.
 2. Dyrektor Ośrodka działa przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Kierownika Oddziału Terenowego oraz Naczelników Wydziałów.
 3. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:
  • Zastępca Dyrektora,
  • Główny Księgowy,
  • Kierownik Oddziału Terenowego w Inowrocławiu,
  • Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego,
  • Naczelnik Wydziału Szkoleń i BRD,
  • Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu,
  • Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych i Organizacyjnych,
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Informatyki i Telekomunikacji,
  • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych,
  • Radca Prawny,
  • Pełnomocnik Dyrektora ds. inwestycji.
 4. W zakresie kierowania Ośrodkiem Dyrektor stosuje, w zależności od potrzeb, odpowiednie formy przekazywania zadań lub decyzji do realizacji:
  • wewnętrzne akty prawne w formie zarządzeń, pism okólnych, decyzji i poleceń służbowych rozsyłanych według rozdzielnika bądź według doraźnych potrzeb,
  • pisemne lub ustne polecenia indywidualne kierowane bezpośrednio do Zastępcy Dyrektora, Kierownika Oddziału Terenowego, Naczelników Wydziałów lub pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych.
 5. Dyrektor Ośrodka może upoważnić pracownika Ośrodka do prowadzenia spraw, w zakresie oznaczonym w upoważnieniu. Odpis upoważnienia składa się do akt osobowych pracownika.
 6. Dyrektor Ośrodka może udzielić pełnomocnictwa pracownikowi Ośrodka do prowadzenia spraw określonych w pełnomocnictwie.
 7. Rejestr pełnomocnictw i upoważnień prowadzony jest w sekretariacie Ośrodka.
 
§ 6.
 1. Dyrektor może powierzyć obowiązki Zastępcy Dyrektora pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę.
 2. Do zadań Zastępcy Dyrektora należy:
  • Sprawne kierowanie oraz koordynowanie pracy i przydzielanie zadań podległym pracownikom,
  • Sprawowanie nadzoru i bieżącej kontroli nad wykonywaniem zadań przez podległe komórki organizacyjne,
  • Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad całością procesu egzaminowania i obsługi klienta w WORD Bydgoszcz i Oddziale Terenowym WORD w Inowrocławiu,
  • Informowanie Dyrektora o wynikach podejmowanych działań oraz napotykanych trudnościach w realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych,
  • Realizacja zadań egzaminatora nadzorującego,
  • Zastępowanie Dyrektora Ośrodka w czasie jego nieobecności, na zasadach określonych w § 4 ust. 4 Regulaminu.
 3. Zastępca Dyrektora, za zgodą Dyrektora Ośrodka może, w razie potrzeby, przeprowadzać egzaminy państwowe na prawo jazdy, w zakresie posiadanych uprawnień.
 4. Zastępcy Dyrektora podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:
  • Naczelnik Wydziału Egzaminowania,
  • Naczelnik Wydziału Obsługi Klienta.
 5. Zastępca Dyrektora sprawuje nadzór oraz kontrolę nad informatyczną obsługą procesu egzaminowania i procesu obsługi klienta, przez pracowników Wieloosobowego stanowiska ds. informatyki i telekomunikacji.
 
Rozdział III
 
Struktura Organizacyjna Ośrodka.
 
§ 7.
 1. Schemat organizacyjny WORD Bydgoszcz określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. W Ośrodku funkcjonują niżej wymienione jednostki i komórki organizacyjne, które w trakcie realizacji zadań oraz w pismach stosują następujące symbole:
  • Dyrektor Ośrodka – DO,
  • Zastępca Dyrektora – DZ,
  • Kierownik Oddziału Terenowego w Inowrocławiu – K OTI,
  • Główny Księgowy – GK,
  • Naczelnik Wydziału Szkoleń i BRD - N WSB,
  • Naczelnik Wydziału Egzaminowania - N WE
  • Naczelnik Wydziału Obsługi Klienta – N WOK,
  • Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego – N WAG,
  • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych – P OC
  • Radca Prawny – RP,
  • Oddział Terenowy WORD Inowrocław – OTI
   1. Wieloosobowe Stanowisko ds. Egzaminowania
    1. Egzaminator Nadzorujący
    2. Egzaminatorzy
   2. Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Klienta
   3. Stanowisko ds. Techniczno-Gospodarczych
  • Wydział Obsługi Klienta - WOK
  • Wydział Egzaminowania – WE
   1. Egzaminator Nadzorujący
   2. Egzaminatorzy
  • Wydział Szkoleń i BRD – WSB
   1. Stanowisko ds. BRD
   2. Stanowisko ds. Szkoleń
   3. Psycholog
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy – WAG
   1. Stanowisko ds. Administracyjnych
   2. Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Systemu Zarządzania Jakością
   3. Stanowisko ds. Techniczno-Gospodarczych
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Informatyki i Telekomunikacji – IT
   1. Administrator (ABI, ASI)
   2. Stanowisko ds. Techniczno - Informatycznych
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Finansowo-Księgowych – FK
   1. Stanowisko ds. Księgowości
   2. Stanowisko ds. ekonomiczno – księgowych
  • Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu – DS
  • Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych i Organizacyjnych – DK
  • Pełnomocnik Dyrektora ds. inwestycji – PI
 3. Komórki Organizacyjne są tworzone i znoszone w drodze zarządzenia Dyrektora Ośrodka.
 4. Podstawowym kryterium wyodrębnienia komórki organizacyjnej jest jednorodność powierzonych jej zadań lub racjonalizacja procesu zarządzania.
 5. Komórki organizacyjne Ośrodka mogą posiadać strukturę wieloosobową (wydziały, wieloosobowe stanowiska) lub jednoosobową (samodzielnego stanowiska).
 6. Pracą Oddziału Terenowego kieruje Kierownik Oddziału Terenowego.
 7. Pracą Wydziałów kierują Naczelnicy.
 8. Dyrektor może wskazać w stosownym upoważnieniu osobę uprawnioną do koordynowania pracy Wieloosobowego Stanowiska.
 9. Samodzielne stanowiska pracy są tworzone dla wyodrębnienia zagadnień o szczególnym zakresie działania, nie pozwalającym z uwagi na ich charakter na włączenie do innej komórki organizacyjnej.
 10. Zakresy zadań poszczególnych pracowników zostają określone w niniejszym Regulaminie, ale również w umowach o pracę, indywidualnie określonych zakresach czynności oraz w aktach normatywnych, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
 
Rozdział IV
 
Zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych.
 
§ 8.
 
Do zadań wspólnych wszystkich komórek organizacyjnych należą:
 1. Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa, związanych z zajmowanym stanowiskiem lub wynikających z wykonywanych czynności służbowych.
 2. Rzetelne, sumienne i terminowe wykonywanie przydzielonych zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, jeśli dotyczą one pracy i nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
 3. Znajomość i przestrzeganie regulaminów i wewnętrznych aktów prawnych, określających porządek i organizację pracy w WORD w Bydgoszczy, zasad BHP oraz przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową.
 4. Wykonywanie obowiązków w sposób bezpieczny, gospodarny i odpowiedzialny.
 5. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych oraz zachowanie tajemnicy związanej z wykonywaniem obowiązków służbowych.
 6. Dbanie o dobro i majątek Ośrodka, właściwe użytkowanie i chronienie jego mienia.
 7. Zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę pracodawcę.
 8. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, kultura i życzliwość w kontaktach z klientami, współpracownikami i zwierzchnikami.
 9. Współdziałanie i współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, a także z podmiotami zewnętrznymi, instytucjami i urzędami, z zachowaniem drogi służbowej.
 10. Dbanie o prawidłową organizację pracy własnej, inicjowanie działań modernizacyjnych i usprawniających w zakresie organizacji pracy, informowanie przełożonych o trudnościach w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 
§ 9.
 
 1. Do zadań wspólnych Naczelników Wydziałów i Kierownika Oddziału Terenowego należą:
  • Organizowanie, nadzorowanie oraz kontrolowanie pracy podległej komórki organizacyjnej.
  • Podział zadań pomiędzy pracowników oraz kontrola efektów pracy.
  • Podejmowanie działań w zakresie zapewnienia skutecznej i adekwatnej kontroli zarządczej w Ośrodku.
  • Koordynowanie pracy oraz współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi.
  • Merytoryczna ocena opracowań i pism przedkładanych do podpisu Dyrektora Ośrodka.
  • Podpisywanie korespondencji dotyczącej kompetencji Wydziału lub Oddziału Terenowego, niezastrzeżonej dla Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora.
  • Planowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem komórki.
  • Podnoszenie kwalifikacji własnych i podległych pracowników.
  • Przestrzeganie i nadzorowanie w zakresie przestrzegania przez podległych pracowników tajemnicy związanej z wykonywaniem obowiązków służbowych oraz wynikającej z prawa powszechnie obowiązującego z zakresu ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych.
  • Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy przez podległych pracowników.
  • Wnioskowanie w sprawie nagród i kar dla podległych pracowników.
  • W stosunku do podległych pracowników – wykonywanie obowiązków ciążących na osobach kierujących pracownikami, wynikających z przepisów bhp, w szczególności art. 212 Kodeksu pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
  • Odpowiedzialność i gospodarowanie powierzonym mieniem.
  • Przygotowywanie projektów zarządzeń wydawanych przez Dyrektora Ośrodka w zakresie dotyczącym komórki organizacyjnej oraz ich bieżąca aktualizacja.
 2. Naczelnicy Wydziałów koordynują całokształt zagadnień związanych z realizacją zadań podległych pionów oraz współpracują z Kierownikiem Oddziału Terenowego w zakresie realizacji przedmiotowych zadań w Oddziale Terenowym.
 
§ 10.
 1. Do zadań Kierownika Oddziału Terenowego należą:
  • Zapewnienie właściwej organizacji pracy i funkcjonowania Oddziału Terenowego.
  • Realizowanie zadań statutowych i planów Ośrodka w zakresie określonym przepisami prawa i przez Dyrektora WORD.
  • Koordynowanie pracy i przydzielanie zadań wszystkim komórkom organizacyjnym i stanowiskom pracy w Oddziale, zgodnie z ich zakresem zadań, kompetencji i odpowiedzialności.
  • Sprawowanie nadzoru oraz bieżącej kontroli nad realizacją zadań i przestrzeganiem prawa przez wszystkie komórki organizacyjne i pracowników Oddziału.
  • Kierowanie i całkowity nadzór nad obsługą techniczną Oddziału.
  • Współpracowanie w zakresie nadzoru merytorycznego nad pracą egzaminatorów z Zastępcą Dyrektora oraz Egzaminatorami Nadzorującymi.
  • Sprawowanie nadzoru nad mieniem Oddziału.
  • Ścisła współpraca z Dyrektorem WORD w zakresie funkcjonowania Oddziału.
  • Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz w granicach określonych przez Dyrektora WORD.
  • Zabezpieczenie Ośrodka w materiały biurowe lub inne niezbędne do funkcjonowania jednostki oraz ich przechowywanie, wydawanie i ewidencjonowanie.
  • Współpraca z pracownikami ds. technicznych i informatycznych w zakresie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej, informatycznej i telekomunikacyjnej Oddziału.
  • Współpraca z Naczelnikiem Wydziału Szkoleń i BRD przy organizacji zadań i działań z zakresu BRD.
 2. Kierownik Oddziału Terenowego jest przełożonym wszystkich pracowników, których miejscem wykonywania pracy jest Oddział Terenowy WORD w Inowrocławiu. Kierownik sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny, przy czym nadzór merytoryczny nad pracą egzaminatorów sprawuje w porozumieniu z Zastępcą Dyrektora, Naczelnikiem Wydziału Egzaminowania oraz Egzaminatorem Nadzorującym, a w kwestiach bieżącej koordynacji pracy egzaminatorów, planowania i rozliczania czasu pracy egzaminatorów, z Naczelnikiem Wydziału Obsługi Klienta-Koordynatorem.
§ 11.
 1. Do zadań Głównego Księgowego należą:
  • Prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób umożliwiający należyte zarządzanie Ośrodkiem i zapewniający możliwość prawidłowego i terminowego ustalania:
   1. stanu poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ich zmian,
   2. poniesionych kosztów, osiągniętych przychodów, strat i zysków nadzwyczajnych oraz wyniku finansowego,
   3. danych niezbędnych do rozliczenia osób odpowiedzialnych za majątek Ośrodka oraz do funkcjonowania wewnętrznego systemu informacji kierowniczej i sporządzania sprawozdań finansowych,
  • Prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka w sposób zapewniający terminowe egzekwowanie należności i regulowanie zobowiązań, należytą ochronę środków pieniężnych, prawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych oraz właściwe korzystanie z kredytów bankowych,
  • Opracowywanie rocznego planu finansowego Ośrodka oraz sprawozdania z jego wykonania,
  • Terminowa realizacja sprawozdawczości ekonomiczno-finansowej działalności gospodarczej Ośrodka,
  • Nadzór nad prowadzeniem obsługi kasowej Ośrodka,
  • Nadzór wszystkich aspektów zarządzania finansami i księgowością,
  • Analizowanie i ocena aktualnych wyników finansowych oraz ich porównywanie z zamierzonymi celami,
  • Wprowadzanie niezbędnych zmian w planie kont i polityce rachunkowości,
  • Kontrola nad dekretowaniem i wprowadzaniem danych do systemu księgowego,
  • Obliczanie podatku, VAT, CIT, PFRON oraz sporządzanie deklaracji,
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
  • Nadzór nad dokonywaniem terminowych płatności wobec urzędów skarbowych, dostawców, firm usługowych i innych instytucji,
  • Przygotowywanie projektów zarządzeń wydawanych przez Dyrektora Ośrodka w zakresie dotyczącym stanowiska oraz ich bieżąca aktualizacja.
 2. Główny Księgowy sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad pracą Wieloosobowego Stanowiska ds. Finansowo-Księgowych.
§ 12.
Do zadań dodatkowych Naczelnika Wydziału Szkoleń i BRD należą kwestie związane z promocją i marketingiem, w szczególności:
 1. Podejmowanie i realizacja przedsięwzięć w zakresie promocji,
 2. Budowanie strategii i wdrażanie promocji Ośrodka,
 3. Dokonywanie ustaleń odnośnie polityki marketingu medialnego oraz w innych formach,
 4. Kontakty z mediami w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem,
 5. Gromadzenie aktualnych ofert materiałów promocyjnych, reklamowych, marketingowych, przygotowywanie zestawień i rekomendacji cenowych,
 6. Zamawianie materiałów promocyjnych,
 7. Prowadzenie strony internetowej WORD.
§ 13.
Naczelnik Wydziału Egzaminowania realizuje dodatkowo zadania Egzaminatora Nadzorującego w stosunku do wszystkich egzaminatorów zatrudnionych w WORD Bydgoszcz, co oznacza:
 1. Nadzór nad prawidłowością przebiegu całego procesu egzaminowania w tym warunków i trybu przeprowadzania egzaminów,
 2. Dokonywanie bieżących i okresowych kontroli oraz ocen pracy egzaminatorów,
 3. Kontrola dokumentacji egzaminacyjnej,
 4. Załatwianie spraw w tym udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na wnioski i zastrzeżenia osób, które przystąpiły do egzaminu co do jego przebiegu i oceny egzaminu,
 5. Przeprowadzanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 6. Prowadzenie rejestru skarg oraz przygotowywanie dokumentacji do Urzędu Marszałkowskiego.
§ 14.
 1. Naczelnik Wydziału Obsługi Klienta realizuje dodatkowo zadania Koordynatora w stosunku do wszystkich Egzaminatorów zatrudnionych w WORD w Bydgoszczy i Oddziale Terenowym WORD w Inowrocławiu, poprzez:
  • Opracowywanie planów egzaminów i dokonywanie obsady grup egzaminacyjnych,
  • Przydział egzaminatorów wg kategorii posiadanych przez nich uprawnień i harmonogramu pracy,
  • Rozdział dokumentów związanych z egzaminem dla poszczególnych egzaminatorów w dniu egzaminu,
  • Bieżąca koordynacja pracy egzaminatorów,
  • Planowanie i rozliczanie czasu pracy egzaminatorów,
  • Sprawdzanie i akceptowanie sporządzonych po egzaminie protokołów egzaminacyjnych.
 2. W kwestiach bieżącej koordynacji pracy, planowania i rozliczania czasu pracy egzaminatorów, Koordynator współpracuje z Naczelnikiem Wydziału Egzaminowania oraz Kierownikiem Oddziału Terenowego.
§ 15.
Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych należy:
 1. Prowadzenie i koordynacja całokształtu spraw związanych z obronnością, zarządzaniem kryzysowym oraz bezpieczeństwem państwa, w szczególności:
  • Sporządzanie, prowadzenie, rejestracja i aktualizacja dokumentacji w zakresie obrony i obrony cywilnej,
  • Doskonalenie procedur zarządzania i reagowania kryzysowego oraz obrony cywilnej w ramach prowadzonych szkoleń,
  • Opracowywanie planów działania i zarządzeń Dyrektora w sprawie ustalenia zamierzeń i zadań w zakresie obrony i obrony cywilnej,
  • Opracowywanie instrukcji alarmowych postępowania w przypadku zagrożenia działaniem terrorystycznym i bioterrorystycznym, instrukcji punktu alarmowego,
  • Szkolenie kadry kierowniczej i pracowników z wprowadzanych i aktualizowanych dokumentów i instrukcji,
  • Opracowywanie planów i sprawozdań.
 2. W zakresie realizowanym przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych:
  • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
  • Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  • Opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji,
  • Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych na zasadach określonych w rozdziale 4 ustawy z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2016.1167),
  • Nadzór nad ochroną systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
  • Opracowywanie i przedstawianie Dyrektorowi Ośrodka propozycji wykazu stanowisk pracy, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych odrębnie dla każdej klauzuli tajności,
  • W zakresie realizacji zadań współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa, informując na bieżąco Dyrektora Ośrodka o przebiegu tej współpracy,
  • Prowadzenie kancelarii tajnej.
§ 16.
Do zadań Radcy Prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Ośrodka, a w szczególności:
 1. Udzielanie porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 2. Sporządzanie opinii prawnych,
 3. Udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Ośrodka,
 4. Opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych oraz zawieranych umów,
 5. Występowanie w charakterze pełnomocnika Ośrodka w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.
§ 17.
 1. Do zadań Oddziału Terenowego należy wykonywanie czynności określonych w Statucie WORD, w szczególności przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami i innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Pracą Oddziału kieruje Kierownik Oddziału Terenowego.
 3. Oddział tworzą następujące komórki organizacyjne:
  • Kierownik Oddziału
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Egzaminowania
   1. Egzaminator Nadzorujący
   2. Egzaminatorzy
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Klienta
  • Stanowisko ds. Techniczno-Gospodarczych
  • Zadania pracowników Wieloosobowego Stanowiska ds. Egzaminowania oraz Wieloosobowego Stanowiska ds. Obsługi Klienta określone zostały odpowiednio w § 19 i 18 Regulaminu.
  • Do zadań Stanowiska ds. Techniczno-Gospodarczych należy w szczególności:
   1. Dbanie o czystość i porządek na terenie zewnętrznym WORD w Inowrocławiu,
   2. Wykonywanie drobnych napraw i konserwacji,
   3. Obsługa codzienna pojazdów egzaminacyjnych, np.: tankowanie, mycie,
   4. Zabezpieczenie odpowiedniej ilości sprawnych technicznie pojazdów do egzaminowania,
   5. Zabezpieczenie Ośrodka w części zamienne, akcesoria i materiały eksploatacyjne,
   6. Zabezpieczenie, sprawdzenie i przygotowanie urządzeń do przeprowadzania egzaminów na kat. A.
§ 18.
 1. Do zadań Wydziału Obsługi Klienta należy w szczególności:
  • Przyjmowanie i sprawdzanie dokumentów od osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub podlegających sprawdzeniu kwalifikacji, wyznaczanie wg kolejności zgłoszeń terminu egzaminu oraz wystawianie w tym zakresie zaświadczeń o zakwalifikowaniu na egzamin,
  • Ewidencjonowanie przy pomocy informatycznych środków technicznych danych osobowych osób przystępujących do egzaminów,
  • Wysyłanie sprawdzonych i rozliczonych dokumentów osób ewidencjonowanych w Ośrodku do organów wydających uprawnienia do kierowania pojazdami,
  • Przygotowywanie i sprawdzanie list osób zakwalifikowanych na egzamin oraz protokołów egzaminacyjnych,
  • Archiwizowanie prowadzonej dokumentacji,
  • Współpraca z GK w zakresie rozliczeń opłat za egzaminy.
 2. Pracą Wydziału Obsługi Klienta kieruje Naczelnik Wydziału. Naczelnik współpracuje z Kierownikiem Oddziału Terenowego w zakresie funkcjonowania Wieloosobowego stanowiska ds. obsługi klienta w Oddziale Terenowym.
§ 19.
 1. Do zadań Wydziału Egzaminowania należy przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Pracą Wydziału kieruje Naczelnik Wydziału. Naczelnik sprawuje także nadzór merytoryczny nad pracą Egzaminatorów w Oddziale Terenowym.
 3. Dyrektor wyznacza Egzaminatorów Nadzorujących w Ośrodku w Bydgoszczy i Oddziale Terenowym w Inowrocławiu.
 4. Wydział tworzą następujące komórki organizacyjne:
  • Naczelnik Wydziału
  • Egzaminatorzy
 5. Do zadań Egzaminatora Nadzorującego należą w szczególności:
  • Nadzór nad prawidłowością przebiegu całego procesu egzaminowania w tym warunków i trybu przeprowadzania egzaminów,
  • Dokonywanie bieżących i okresowych kontroli oraz ocen pracy egzaminatorów,
  • Kontrola dokumentacji egzaminacyjnej,
  • Załatwianie spraw w tym udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na wnioski i zastrzeżenia osób, które przystąpiły do egzaminu co do jego przebiegu i oceny egzaminu,
  • Przeprowadzanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 6. Do zadań Egzaminatorów należą w szczególności:
  • Przeprowadzanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  • Realizacja innych zadań wyznaczonych przez Dyrektora Ośrodka bez względu na posiadane uprawnienia lub pełnione funkcje, a dotyczące zakresu działania WORD i spraw związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
§ 20.
 1. Do zadań Wydziału Szkoleń i BRD należą w szczególności:
  • Organizowanie szkoleń i kursów.
  • Współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy w zakresie prowadzenia szkoleń,
  • Przygotowywanie wymaganych informacji, planów i sprawozdań dla Marszałka Województwa,
  • Przygotowywanie informacji do Centralnej Ewidencji Kierowców,
  • Organizowanie imprez związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego,
  • Współpraca ze szkołami, administracją, mediami, organizacjami i innymi podmiotami działającymi na rzecz BRD,
  • Zapewnienie konsultacji psychologicznych osobom przystępującym do egzaminu na prawo jazdy,
  • Współpraca z ośrodkami upoważnionymi do prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców,
  • Organizacja i nadzór nad prowadzeniem szkoleń dla egzaminatorów,
  • Organizacja i nadzór nad prowadzeniem szkoleń dozwolonych Statutem Ośrodka.
 2. Pracą Wydziału Szkoleń i BRD kieruje Naczelnik Wydziału.
 3. Wydział tworzą następujące komórki organizacyjne:
  • Stanowisko ds. BRD
  • Stanowisko ds. Szkoleń
  • Psycholog.
 4. Do zadań Psychologa należą w szczególności:
  • Udzielanie porad, prowadzenie rozmów indywidualnych, terapii grupowych,
  • Współpraca z klientami, w szczególności w zakresie obniżania napięć,
  • Współpraca z egzaminatorami, w szczególności w zakresie obniżania stresu,
  • Prowadzenie szkoleń.
§ 21.
 1. Do zadań Wydziału Administracyjno-Gospodarczego należą w szczególności:
  • Przygotowanie oraz prowadzenie dokumentacji i ewidencji dotyczącej zawieranych przez Ośrodek umów np. dzierżawy, najmu, wykonywanych inwestycji lub prac remontowych,
  • Zabezpieczenie odpowiedniej ilości sprawnych technicznie pojazdów egzaminacyjnych,
  • Przygotowanie i obsługa placów manewrowych,
  • Zaopatrywanie Ośrodka w części zamienne, akcesoria i materiały eksploatacyjne dla pojazdów egzaminacyjnych i ich ewidencjonowanie, a także w inne materiały niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania,
  • Zaopatrywanie Ośrodka w środki trwałe i niskocenne składniki majątkowe,
  • Prowadzenie spraw związanych z rejestracją, ubezpieczeniem pojazdów, przeglądami technicznymi oraz likwidacja szkód komunikacyjnych i majątkowych,
  • Przygotowanie i wyposażenie sal szkoleniowych,
  • Zapewnienie niezbędnej konserwacji, przeglądów okresowych, napraw sprzętu poprzez własne usługi w ramach posiadanych uprawnień oraz poprzez zabezpieczenie usług wyspecjalizowanych jednostek serwisu technicznego,
  • Przygotowywanie analiz, opracowań, sprawozdań
  • Zapewnienie utrzymania porządku i czystości w budynku i na terenie Ośrodka,
  • Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących inwestycji i remontów, zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
  • Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych, w szczególności przestrzeganie obowiązujących terminów przeglądów i kontroli wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz przechowywanie dokumentów z tych kontroli,
  • Zapewnienie ochrony obiektu,
  • Nadzór nad infrastrukturą,
  • Prowadzenie i nadzorowanie zbiorów archiwów Ośrodka,
  • Planowanie i realizacja prac w zakresie utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością i SPZK,
  • Nadzorowanie dokumentacji systemowej i zapewnienie dostępu do niej personelowi objętemu systemem,
  • Określanie trybu realizacji zamówień zgodnie z ustawą Prawo Zamówień publicznych,
  • Przeprowadzenie procedury realizacji zamówień zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
  • Prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z przeprowadzonymi przetargami,
  • Administrowanie umowami będącymi efektem udzielenia zamówienia publicznego oraz gromadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych.
 2. Pracami Wydziału Administracyjno-Gospodarczego kieruje Naczelnik Wydziału.
 3. Wydział tworzą następujące komórki organizacyjne:
  • Stanowisko ds. Administracyjnych
  • Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Systemu Zarządzania Jakością
  • Stanowisko ds. Techniczno-Gospodarczych
§ 22.
 1. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyki i Telekomunikacji należą:
  • Przeprowadzanie bieżących analiz i badań zleconych przez Dyrektora Ośrodka,
  • Przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe,
  • Informowanie Dyrektora WORD o wykryciu naruszeń w systemie zabezpieczeń lub podejrzeniu naruszenia oraz podejmowanie odpowiednich działań,
  • Nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych,
  • Nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe,
  • Nadzór nad prawidłowością archiwizacji oraz usuwania danych osobowych,
  • Monitorowanie funkcjonowania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych,
  • Nadzór nad prowadzeniem wymaganej dokumentacji,
  • Wdrożenie szkoleń z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych przy przetwarzaniu danych w systemach informatycznych,
  • Organizowanie i konfigurowanie zasobów oraz usług sieciowych,
  • Konfigurowanie serwerów i stacji roboczych oraz urządzeń i programów niezbędnych do realizowania usług sieciowych oraz utrzymania ciągłości pracy systemów ośrodka egzaminowania,
  • Ustanawianie i utrzymywanie sieciowego systemu zabezpieczeń,
  • Tworzenie zapasowych kopii danych oraz odtwarzania tych danych,
  • Nadzorowanie uprawnień i dostępu użytkowników do sieci,
  • Przygotowywanie specyfikacji technicznych zakupów urządzeń komputerowych, sieciowych i serwerowych oraz oprogramowania,
  • Tworzenie, utrzymywanie i uaktualnianie portali WWW,
  • Wsparcie w przygotowywaniu projektów graficznych, multimedialnych, imprez masowych itp.,
  • Wdrażanie nowych rozwiązań i technologii,
  • Szkolenia pracowników w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
  • Obsługa informatyczna środków technicznych,
  • Wdrażanie środków informatycznych w Ośrodku,
  • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie oprogramowania dotyczącego systemu egzaminowania i ewidencji kandydatów na kierowców i kierowców,
  • Konserwacja i nadzór nad eksploatacją sprzętu informatycznego znajdującego się w Ośrodku, w tym w pojazdach egzaminacyjnych.
  • Przygotowywanie projektów zarządzeń wydawanych przez Dyrektora Ośrodka w zakresie dotyczącym stanowiska oraz ich bieżąca aktualizacja.
 2. Pracą Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyki i Telekomunikacji kieruje pracownik upoważniony do koordynowania pracy komórki przez Dyrektora Ośrodka.
 3. Wieloosobowe stanowisko tworzą:
  • Administrator (ABI, ASI),
  • Stanowisko ds. techniczno – informatycznych.
  1. Do zadań Inspektora ochrony danych należy:
   • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
   • monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
   • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
   • współpraca z organem nadzorczym;
   • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
   • szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania;
   • współpraca z osobami, których dane przetwarza administrator oraz organem nadzorczym czyli PUODO.
  2. Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.
§ 23.
 1. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Finansowo - Księgowych należą:
  • Prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • Naliczanie wynagrodzeń pracownikom i zleceniobiorcom, sporządzanie dokumentacji płacowej i rozliczanie z budżetem,
  • Realizacja sprawozdawczości ekonomiczno – finansowej,
  • Obsługa kasowa Ośrodka,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i niskocennych składników majątkowych,
  • Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami osobowymi,
  • Przygotowywanie raportów, sprawozdań finansowych, GUS i innych.
 2. Pracą Wieloosobowego Stanowiska ds. Finansowo-Księgowych kieruje Główny Księgowy.
 3. Wieloosobowe Stanowisko ds. Finansowo-Księgowych tworzą:
  • Stanowisko ds. Księgowości
  • Stanowisko ds. ekonomiczno – księgowych.
§ 24.
 1. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu należą:
  • Organizowanie prawidłowej i sprawnej pracy sekretariatu,
  • Prowadzenie ewidencji korespondencji i obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  • Przygotowywanie pism na polecenie Dyrektora,
  • Wystawianie poleceń wyjazdów służbowych i ich ewidencjonowanie,
  • Przygotowywanie spotkań i narad,
  • Prowadzenie rejestrów: kontroli zewnętrznych, zarządzeń Dyrektora WORD, pieczątek,
  • Obsługiwanie służbowej skrzynki mailowej WORD, nadzorowanie prawidłowości obiegu korespondencji elektronicznej Ośrodka i archiwizacja poczty elektronicznej oraz plików,
  • Rozdzielanie wg właściwości stanowionych w Ośrodku aktów normatywnych, pism i korespondencji,
  • Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji oraz jej rejestracja w systemie elektronicznym,
  • Przygotowywanie projektów zarządzeń wydawanych przez Dyrektora Ośrodka w zakresie dotyczącym stanowiska oraz ich bieżąca aktualizacja,
  • Prowadzenie punktu alarmowego.
§ 25.
Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Pracowniczych i Organizacyjnych należą:
 1. Prowadzenie spraw dotyczących przyjmowania i zwalniania pracowników, prowadzenie akt, wydawanie zaświadczeń, legitymacji i dokonywanie wpisów do nich,
 2. Prowadzenie spraw związanych z działalnością socjalną,
 3. Prowadzenie spraw związanych z pracowników profilaktyczną opieką lekarską pracowników,
 4. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników oraz odznaczeniami,
 5. Prowadzenie spraw dotyczących planowania i wykorzystania urlopów pracowniczych,
 6. Prowadzenie ewidencji obecności pracowników w pracy, ewidencjonowanie czasu pracy i nadzorowanie harmonogramów pracy,
 7. Przygotowywanie dokumentów uprawniających do nagród jubileuszowych pracowników,
 8. Przygotowywanie projektów zarządzeń wydawanych przez Dyrektora Ośrodka w zakresie dotyczącym stanowiska oraz ich bieżąca aktualizacja,
 9. Przechowywanie i ewidencjonowanie stanowionych w Ośrodku aktów normatywnych,
 10. Kontrola przestrzegania i realizacji w Ośrodku postanowień wynikających z aktów normatywnych.
§ 25a.
Do zadań Pełnomocnika Dyrektora ds. inwestycji należą:
 1. Przygotowanie niezbędnych materiałów do opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej poszczególnych zadań inwestycyjnych,
 2. Prowadzenie książek obiektów budowlanych,
 3. Nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących przeglądów stanu obiektów budowlanych Ośrodka w Bydgoszczy i Inowrocławiu, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz przechowywanie dokumentów z tych kontroli,
 4. Inicjowanie, organizowanie i nadzór nad procesem przygotowania projektów dokumentacji dotyczącej wszelkiego rodzaju inwestycji budowlanych,
 5. Przygotowywanie analiz i studiów przedinwestycyjnych dla wybranych projektów planów inwestycyjnych,
 6. Przygotowywanie projektów dokumentacji w sprawach dotyczących wszelkiego rodzaju inwestycji budowlanych,
 7. Prowadzenie wszelkich spraw dotyczących inwestycji budowlanych WORD,
 8. Współpraca z biurami projektów, Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej poszczególnych zadań inwestycyjnych,
 9. Uzyskiwanie stosownych pozwoleń, lub zgód na prowadzenie poszczególnych zada inwestycyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego i wydanych na jego podstawie przepisów wykonawczych,
 10. Opracowywanie harmonogramów rzeczowo – finansowych realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych wymaganych przepisami prawa,
 11. Przygotowywanie planów wydatków w zakresów wszelkich remontów budynków będących w posiadaniu WORD;
 
Rozdział V
 
Zasady podpisywania korespondencji i dokumentów Ośrodka.
 
§ 26.
Do wyłącznego podpisu Dyrektora zastrzega się:
 1. pisma do organu nadzorującego Ośrodek,
 2. pisma zawierające oświadczenia woli Ośrodka w zakresie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązań,
 3. wewnętrzne akty prawne,
 4. programy działania Ośrodka,
 5. pisma dotyczące spraw osobowych pracowników,
 6. dokumenty finansowe, organizacyjne i płacowe,
 7. informacje dla środków masowego przekazu,
 8. pisma do innych Ośrodków Egzaminowania,
 9. pisma do organów wydających uprawnienia do kierowania pojazdami.
§ 27.
 1. Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy, Kierownik Oddziału Terenowego podpisują pisma wynikające z realizacji zadań przez komórki podległe im bezpośrednio, z wyłączeniem pism zastrzeżonych do podpisu Dyrektora.
 2. Dyrektor może upoważnić pracownika do podpisywania korespondencji wychodzącej z Ośrodka, w zakresie wskazanym na upoważnieniu.
 3. Upoważnienie powinno być dla swej ważności udzielone na piśmie z dokładnym wskazaniem rodzaju objętych nim spraw. Odpis upoważnienia składa się do akt osobowych pracownika.
§ 28.
 1. Do kontaktów z przedstawicielami prasy i innych środków społecznego przekazu uprawniony jest wyłącznie Dyrektor Ośrodka i osoby przez niego wyznaczone.
 2. Osoby wyznaczone przez Dyrektora Ośrodka uprawnione są w szczególności do występowania w imieniu Ośrodka w środkach masowego przekazu, udzielania wywiadów, odpowiedzi na publikacje prasowe i inne, udzielania odpowiedzi na krytykę i interwencje prasowe, w zakresie określonym w pisemnym upoważnieniu.
 3. Informacje o wyznaczeniu osoby uprawnionej do kontaktów z przedstawicielami prasy i innych środków społecznego przekazu podana jest do wiadomości pracowników w formie pisemnego komunikatu.
 4. Nieprzestrzeganie przez pracowników Ośrodka nakazu, o którym mowa w ust. 1 stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
 
 
Rozdział VI
 
Organizacja działalności kontrolnej.
 
§ 29.
 1. Za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej, a także należyte wykorzystywanie wyników kontroli odpowiedzialny jest Dyrektor Ośrodka.
 2. Czynności kontrolne w zakresie swojego działania wykonują także: Zastępca Dyrektora, Kierownik Oddziału Terenowego, Egzaminatorzy Nadzorujący, Naczelnicy Wydziałów, Główny Księgowy, osoby wyznaczone do koordynowania pracy wieloosobowego stanowiska.
 3. Kontroli wewnętrznej podlegają komórki organizacyjne Ośrodka.
 4. Kontrolą wewnętrzną objęte są również zadania przydzielone zakresem zadań, odpowiedzialności i kompetencji.
 
§ 30.
Kontrola wewnętrzna jest sprawowana w postaci:
 1. kontroli bieżącej, polegającej na badaniu czynności w toku ich wykonywania w celu stwierdzenia, czy przebiegają one prawidłowo, w szczególności z punktu widzenia legalności i gospodarności; kontrola ta obejmuje również badania rzeczywistego stanu rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowości ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem i innymi szkodami,
 2. kontroli wynikowej, obejmującej badanie stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane.
 
§ 31.
W razie ujawnienia w toku kontroli czynu mającego cechy przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym na piśmie Dyrektora Ośrodka, jak również zabezpiecza dokumenty i przedmioty stanowiące dowód przestępstwa.
 
§ 32.
Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, jeżeli wyniki mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo praw i obowiązków małżonka, krewnych i powinowatych bądź związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, a także innych osób bliskich.
 
§ 33.
Pracownicy Ośrodka są zobowiązani do udzielania kontrolującemu niezbędnych wyjaśnień i pomocy oraz udostępniania dokumentów.
 
§ 34.
 1. O wynikach kontroli należy każdorazowo informować na piśmie Dyrektora Ośrodka.
 2. Kontrola obejmuje również pomoc i instruktaż.
 
 
Rozdział VII
 
Postanowienia końcowe.
 
§ 35.
 1. Dyrektor może powierzyć realizację zadań określonych dla danego stanowiska pracownikowi zatrudnionemu na innym stanowisku.
 2. Decyzję o utworzeniu stanowiska określonego w regulaminie podejmuje Dyrektor Ośrodka.
 
§ 36.
 1. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich pracowników Ośrodka.
 2. Regulamin ma charakter aktu wewnętrznego.
 3. Wątpliwości powstałe na tle interpretacji Regulaminu wyjaśnia Dyrektor.
 4. Zmian w Regulaminie dokonuje Dyrektor poprzez Zarządzenia.
 5. Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu stanowi naruszenie obowiązków służbowych i pociąga za sobą odpowiedzialność przewidzianą przepisami Kodeksu Pracy.
 6. W sprawach nie objętych Regulaminem Organizacyjnym decyduje Dyrektor Ośrodka.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Słomiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Słomiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-06 11:41:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Słomiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-06 12:28:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Hinz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-09 12:40:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4060 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Regulamin organizacyjny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik do Zarządzenia nr 6/2012
Dyrektora WORD w Bydgoszczy
 
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Bydgoszczy
 
(tekst jednolity)
 
Bydgoszcz, dnia 06.12.2013r.

Rozdział I:

Postanowienia ogólne.
 
§ 1
1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej "Regulaminem" określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, niezbędne do sprawnej i należytej realizacji nałożonych na niego obowiązków.
 
2. Ilekroć w dalszych postanowieniach Regulaminu jest mowa o:
- "Ośrodku" - należy przez to rozumieć Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.
- "Dyrektorze Ośrodka" - należy przez to rozumieć Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.
 
§ 2
Ośrodek działa na podstawie:
 
1. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2005.108.908 z późniejszymi zmianami)
 
2. Zarządzenia Nr 25/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 16 marca 1998 roku w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.
 
3. Statutu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXII/564/13 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25.03.2013r.  w sprawie nadania nowego Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.

Rozdział II:

Zasady kierowania działalnością Ośrodka
§ 3
1. Działalnością Ośrodka kieruje i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz Dyrektor Ośrodka.
2. Inne osoby w tym Zastępca Dyrektora reprezentują Ośrodek w ramach upoważnienia udzielonego im przez Dyrektora Ośrodka.
§ 4
Dyrektor powierza obowiązki Zastępcy Dyrektora na podstawie umowy o pracę.
§  5
1. Dyrektor kieruje Ośrodkiem w szczególności przez:
a) ustalenie planów działalności Ośrodka,
b) prowadzenie polityki kadrowej,
c) zarządzanie mieniem Ośrodka,
d) dokonanie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ośrodka,
e) ustalenie zakresu i zasad współpracy komórek organizacyjnych.
2. W zakresie kierowania Ośrodkiem Dyrektor stosuje, w zależności od potrzeb odpowiednie formy przekazywania zadań do realizacji, a w szczególności:
a) wewnętrzne akty prawne w formie zarządzeń, decyzji, pism okólnych i innych pism rozsyłanych według rozdzielnika,
b) pisemne lub ustne polecenia indywidualne kierowane bezpośrednio do Zastępcy Dyrektora, pracowników kierujących poszczególnymi komórkami organizacyjnymi lub innych pracowników,
3. Dyrektor Ośrodka może w formie pisemnej upoważnić pracowników Ośrodka do prowadzenia spraw w zakresie oznaczonym w pełnomocnictwie.
§ 6
Do obowiązków Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:
1. Sprawne kierowanie oraz organizowanie pracy podległych mu bezpośrednio komórek organizacyjnych, poprzez przydzielanie zadań poszczególnym pracownikom.
2. Sprawowanie bieżącej kontroli i nadzoru nad wykonywaniem zadań przez podległe mu komórki organizacyjne.
3. Informowanie na bieżąco Dyrektora o wynikach podejmowanych działań oraz napotkanych trudnościach w realizacji zadań wykonywanych przez pracowników podległych komórek organizacyjnych. 
4. Zastępowanie Dyrektora Ośrodka w czasie jego nieobecności.
 
5. Organizacja i nadzór nad prowadzeniem szkoleń związanych z problematyką ruchu drogowego oraz innych spraw związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
 
6. Współpraca z:
- placówkami oświatowo-wychowawczymi,
- organami administracji państwowej i samorządowej,
- organizatorami konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego.
 
§ 7
 
W Ośrodku tworzy się stanowisko Pełnomocnika Dyrektora ds. Oddziału Zamiejscowego, do którego obowiązków należy:
1. Nadzór nad przygotowaniem infrastruktury do prowadzenia Oddziału Zamiejscowego obejmujący w szczególności:
1) Organizację postępowań zgodnie z procedurami Prawa Zamówień Publicznych  na zagospodarowanie i wyposażenia infrastruktury drogowej oraz administracyjnej oddziału zamiejscowego,
2) Dokonywanie zakupów na rzecz oddziału zamiejscowego zgodnie z Kodeksem Cywilnym w przypadku wyłączenia stosowania procedur Prawa Zamówień Publicznych na podstawie jego art. 4, 
2. Dokonywanie uzgodnień w sprawie prowadzenia oddziału zamiejscowego z instytucjami odpowiedzialnymi za infrastrukturę drogową Miasta Inowrocławia.
3. Nadzór nad prowadzeniem oddziału zamiejscowego obejmujący w szczególności:
1) Administrowanie nieruchomościami oddziału zamiejscowego,
2) Utrzymywanie pojazdów i sprzętu egzaminacyjnego w należytym stanie,
3) Dokonywanie napraw pojazdów i sprzętu egzaminacyjnego,
4) Usuwanie awarii na nieruchomościach oddziału egzaminacyjnego,
5) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania SI WORD,
6) Działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 

Rozdział III:

Struktura organizacyjna Ośrodka

§ 7

1.    Organizację wewnętrzną Ośrodka określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do Regulaminu, ustalający zależność służbową poszczególnych komórek organizacyjnych oraz przedmiotowy podział zadań między nimi.
2.    W skład Ośrodka wchodzą niżej wymienione komórki organizacyjne:
a)    Dyrektor
b)    Zastępca Dyrektora
c)    Dział Egzaminowania
d)    Dział Obsługi Klienta
e)    Dział Księgowości   
f)    Dział Administracyjny
g)    Dział Techniczny
h)    Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
i)    Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych
j)    Samodzielne  Stanowisko ds. Organizacji i Zamówień Publicznych
k)    Psycholog
l)    Pełnomocnik Dyrektora ds. Sytemu Zarządzania Jakością
m)    Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

§ 8

1.    Komórki organizacyjne Ośrodka są tworzone i znoszone w drodze zarządzenia Dyrektora Ośrodka.
2.    Komórki organizacyjne Ośrodka mogą posiadać strukturę wieloosobową lub jednoosobowego samodzielnego stanowiska pracy.
3.    Podstawowym kryterium wyodrębniania komórki organizacyjnej jest jednorodność powierzonych jej zadań.
4.    Samodzielne stanowiska pracy są tworzone dla wyodrębnienia zagadnień o szczególnym zakresie działania, nie pozwalającym z uwagi na charakter na włączenie do innej komórki organizacyjnej.

§ 9

1.    Pion organizacyjny podległy Dyrektorowi stanowią:
a)    Zastępca Dyrektora łącznie z pionem określonym w ust. 2
b)    Dział Administracji
c)    Dział Księgowości
d)    Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
e)    Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych
f)    Psycholog
g)    Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością
h)    Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
2.    Pion organizacyjny podległy Zastępcy Dyrektora stanowią:
a)    Dział Egzaminowania
b)    Dział Obsługi Klienta
c)    Dział Techniczny
d)    Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji i Zamówień Publicznych
 

Rozdział IV:

Zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka.

§ 10

I. Do zadań Działu Egzaminowania należy w szczególności:
1.    Organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2.    Koordynowanie pracy wszystkich egzaminatorów zatrudnionych w Ośrodku polegające na:
a)    sporządzaniu planów egzaminów i harmonogramów pracy,
b)    rozdzielaniu egzaminatorom dokumentów związanych z prowadzeniem egzaminów,
c)    sprawdzaniu poprawności wypełnienia dokumentacji egzaminacyjnej,
d)    rozdzieleniu przed egzaminem testów egzaminacyjnych w przypadku przeprowadzenia egzaminu teoretycznego w formie ustnej lub pisemnej,
e)    rozliczaniu i kontroli czasu pracy egzaminatorów z zachowaniem zasady efektywnego wykorzystania czasu pracy,
f)    generowaniu, sprawdzaniu i akceptowaniu sporządzonych po egzaminie protokołów egzaminacyjnych,
3.    Nadzorowanie pracy egzaminatorów polegające na:
a)    kontroli prawidłowego przebiegu całego procesu egzaminowania w tym warunków i trybu przeprowadzania egzaminów,
b)    dokonywaniu bieżących i okresowych kontroli oraz ocen pracy egzaminatorów,
c)    kontroli dokumentacji egzaminacyjnej,
d)    udzieleniu wyjaśnień i przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych egzaminów na które zostały złożone skargi przez osoby egzaminowane,
4.    Archiwizowanie dokumentacji egzaminacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami
5.    Wszyscy egzaminatorzy bez względu na posiadane uprawnienia lub pełnione funkcje mogą być wyznaczeni do wykonywania innych zadań wyznaczonych przez Dyrektora Ośrodka, m in. do prowadzenia spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego lub prowadzenia zajęć na szkoleniach organizowanych przez Ośrodek.

Pracą Działu Egzaminowania kieruje Kierownik.

§ 11

II. Do zadań Działu Obsługi Klienta należy w szczególności
1.    Sprawne organizowanie czynności związanych z obsługą kandydatów na kierowców i kierowców polegające na:
a)    obsłudze zgłaszających się do Ośrodka interesantów - kandydatów na kierowców i kierowców,
b)    przyjmowaniu, weryfikowaniu i kompletowaniu dokumentów osób egzaminowanych,
c)    ewidencjonowaniu przy pomocy informatycznych środków technicznych danych osobowych osób przystępujących do egzaminów,
d)    przygotowaniu do wysłania dokumentacji do organów wydających uprawnienia do kierowania pojazdami i wysyłce korespondencji Ośrodka.
2.    Obsługa osób zgłaszających się na szkolenia organizowane przez Ośrodek polegające na:
a)    przyjmowaniu, weryfikowaniu i kompletowaniu dokumentów osób zgłaszających się na szkolenia,
b)    ewidencjonowaniu przy pomocy informatycznych środków technicznych danych osobowych osób zgłaszających się na szkolenia,
c)    wystawianie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń i wysyłanie dokumentów właściwym organom państwowym zgodnie z przepisami prawa.
3.    Rozliczanie szkoleń – wystawianie faktur i rachunków.
4.    Archiwizowanie dokumentacji egzaminacyjnej i szkoleniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pracą Działu Obsługi Klienta kieruje Kierownik.

§ 12

III. Do zadań Działu Księgowości należy w szczególności:
1.    Prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami oraz w sposób umożliwiający należyte zarządzanie Ośrodkiem i zapewniający możliwość prawidłowego i terminowego ustalenia:
a)    stanu poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ich zmian,
b)    poniesionych kosztów, osiągniętych przychodów, strat i zysków nadzwyczajnych oraz wyniku finansowego,
c)    danych niezbędnych do rozliczeń finansowych z budżetem, dostawcami, odbiorcami i pracownikami,
d)    danych niezbędnych do rozliczania osób materialnie odpowiedzialnych za majątek Ośrodka oraz funkcjonowania systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej i sporządzania sprawozdań finansowych,
2.    Prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka w sposób zapewniający terminowe egzekwowanie należności i regulowanie zobowiązań, należytą ochronę środków pieniężnych, prawidłowe zawieranie umów rodzących skutki finansowe, skuteczne dochodzenie roszczeń spornych, prawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych oraz właściwe korzystanie z kredytów bankowych.
3.    Opracowanie analiz finansowych działalności gospodarczej Ośrodka.
4.    Opracowywanie planów dochodów i wydatków Ośrodka oraz sprawozdań z ich realizacji.
5.    Terminowe i prawidłowe obliczanie i wypłacanie wynagrodzeń pracownikom i kontrahentom.
6.    Zgłaszanie do ubezpieczeń pracowników i innych osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu oraz wykonywanie innych zadań wynikających z ubezpieczeń społecznych.
7.    Prowadzenie spraw socjalnych pracowników.
Pracą Działu Księgowości kieruje Główny Księgowy.

§ 13

IV. Do zadań Działu Administracyjnego należy w szczególności:
1.    Prowadzenie sekretariatu Ośrodka oraz przyjmowanie poczty przychodzącej do Ośrodka i jej rozdział na poszczególne komórki.
2.    Kierowanie i nadzór nad pracownikami utrzymującymi porządek w Ośrodku.
3.    Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z eksploatacją pojazdów.
4.    Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania czystości w pomieszczeniach administracyjnych i socjalnych.
5.    Przechowywanie, rozdzielanie, ewidencjonowanie wg właściwości zarządzeń, pism okólnych, decyzji, itp. - Dyrektora Ośrodka.
6.    Przechowywanie, wydawanie oraz ewidencjonowanie materiałów biurowych, sanitarno - higienicznych lub innych niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka.
7.    Prowadzenie ewidencji przedmiotów nietrwałych stanowiących własność Ośrodka.
Pracą Działu Administracyjnego kieruje Kierownik.

§ 14

V. Do zadań Działu Technicznego należy w szczególności:
1.    Przeprowadzenie badań technicznych pojazdów: okresowych, pierwszych, dodatkowych.
2.    Sprawdzenie czy pojazd odpowiada warunkom technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.    Przeprowadzenie okresowych kontroli eksploatacyjnych urządzeń.
4.    Dbałość o stan urządzeń będących na wyposażeniu stacji kontroli pojazdów.
5.    Wykonywanie czynności związanych z zabezpieczeniem technicznym pojazdów będących własnością Ośrodka i utrzymaniem placów manewrowych przeznaczonych do prowadzenia egzaminów
6.    Kierowanie i nadzór nad pracą kierowców-mechaników.
7.    Prowadzenie spraw dotyczących likwidacji środków trwałych i nisko cennych składników majątkowych
8.    Prowadzenie spraw dotyczących szkód komunikacyjnych.
9.    Zaopatrywanie w materiały niezbędne do funkcjonowania Ośrodka.
10.    Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Pracą Działu Technicznego kieruje Kierownik.
 
§ 15

VI. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:
Wykonywanie obsługi informatycznej Ośrodka, a w szczególności:
1.    Obsługa informatyczna środków technicznych.
2.    Wdrażanie środków informatycznych w Ośrodku.
3.    Współpraca z Instytutem Transportu Samochodowego w zakresie oprogramowania dotyczącego systemu egzaminowania i ewidencji kandydatów na kierowców i kierowców.
4.    Nadzór nad eksploatacją sprzętu informatycznego i audiowizualnego znajdującego się w Ośrodku.
5.    Prowadzenie spraw dotyczących rejestrowania i archiwizowania przebiegu egzaminu w tym utrzymania tego systemu we właściwej sprawności technicznej.
6.    Nadzór z zakresu ochrony bezpieczeństwa informacji – pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
7.    Analizowanie wyników egzaminów w odniesieniu do egzaminatorów, instruktorów i jednostek szkolących kandydatów na kierowców z uwzględnieniem podziału na poszczególne kategorie prawa jazdy lub pozwolenia - w okresach kwartalnych, półrocznych i rocznych.
8.    Przedstawienie w formie pisemnej Dyrektorowi Ośrodka wyników i wniosków w zakresie o którym mowa w ust. 7.
 
§ 16

VII. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Pracowniczych należy w szczególności:
1.    Prowadzenie spraw dotyczących przyjmowania i zwalniania pracowników, prowadzenie akt pracowników, bazy danych personalnych, wydawanie zaświadczeń, legitymacji i dokonywanie wpisów do nich itp.
2.    Kierowanie pracowników na szkolenia i badania lekarskie.
3.    Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem czasu pracy pracowników.
 
§ 17

VIII. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Organizacji i Zamówień Publicznych należy w szczególności:
1.    Prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych.
2.    Prowadzenie spraw z zakresu administrowania nieruchomością.
3.    Opracowywanie i rozdzielanie regulaminów, instrukcji, zarządzeń, pism okólnych, decyzji itp. – Dyrektora Ośrodka.
4.    Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji i ewidencji dotyczącej zawieranych przez Ośrodek umów dzierżawy, najmu, wykonywanych inwestycji lub prac remontowych.
5.    Prowadzenie spraw w zakresie obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

§ 18

IX. Do zadań Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością należy w szczególności:

1.    Zapewnienie zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami  normy ISO 9001:2008.
2.    Planowanie i realizacja prac w zakresie utrzymania, doskonalenia i rozwoju systemu   zarządzania jakością.
3.    Sprawdzenie i zapewnienie zgodności dokumentacji systemowej z wymaganiami normy.
4.    Nadzorowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością i zapewnienie dostępu do niej wszystkim pracownikom uczestniczącym w systemie.
5.    Planowanie i realizacja auditów wewnętrznych, szkoleń związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu zarządzania jakością.
6.    Rozpowszechnienie systemu zarządzania jakością wśród pracowników.
7.    Analiza skuteczności procesów i przekazywanie jej wyników w trakcie przeglądu zarządzania,
8.    Propagowanie wymagań klienta.
 
§ 19
 
X. Do zadań Psychologa należy w szczególności:
1.    Udzielanie porad (psychoterapia) – rozmowy indywidualne i różne formy terapii grupowej dla osób przystępujących do egzaminów państwowych.
2.    Współpraca z egzaminatorami i innymi pracownikami Ośrodka w zakresie obniżania napięć psychicznych klientów.
3.    Prowadzenie szkoleń dla egzaminatorów i osób obsługujących klientów w szczególności w zakresie właściwej i kulturalnej obsługi klientów.

§ 20

XI. Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:
Wykonywanie zadań zgodnie z Ustawą o ochronie informacji niejawnych.

§ 21

1.    Wszystkie komórki organizacyjne Ośrodka obowiązane są do wzajemnej współpracy w zakresie zadań wymagających współdziałania.
2.    Przy załatwianiu spraw dotyczących zakresu działania dwóch lub więcej komórek organizacyjnych obowiązuje zasada koordynacji i uzgadniania merytorycznego sposobu załatwiania spraw pomiędzy zainteresowanymi komórkami, przy czym komórkę wiodącą wyznacza Dyrektor Ośrodka.

§ 22

Do ramowych obowiązków pracowników Ośrodka należy:
a)    właściwe i terminowe wykonywanie przydzielonych zadań,
b)    wykonywanie zadań zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, gospodarności i oszczędności,
c)    gruntowa znajomość i przestrzeganie przepisów dotyczących spraw objętych zakresem zadań,
d)    należyte użytkowanie, przechowywanie i zabezpieczenie przyjętych i eksploatowanych składników majątku Ośrodka,
e)    prawidłowe wystawienie i prowadzenie dokumentacji w swoim zakresie działania,
f)    przestrzeganie przepisów wewnętrznych obowiązujących w Ośrodku,
g)    wykonywanie zaleceń pokontrolnych,
h)    sumienne wykonywanie poleceń służbowych przełożonych,
i)    pogłębianie własnej wiedzy i umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji,
 

Rozdział V:

Zasady podpisywania oraz obiegu korespondencji i  dokumentów Ośrodka.

§ 23

Do wyłącznego podpisu Dyrektora zastrzega się:
1.    Pisma do organu nadzorującego Ośrodek.
2.    Pisma zawierające oświadczenia woli Ośrodka w zakresie rozporządzenia jego wartościami materialnymi i prawnymi.
3.    Wewnętrzne akty prawne.
4.    Zatwierdzenie planów działalności Ośrodka.
5.    Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę.
6.    Zawieranie umów i podejmowanie innych czynności wywołujących zobowiązania finansowe.
7.    Podpisywanie dokumentów finansowych.
8.    Zatwierdzanie protokołów egzaminacyjnych.

§ 24

1.    Dyrektor, Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy mogą w ramach swojej właściwości upoważnić innych pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Ośrodka.
2.    Upoważnienie powinno być dla swej ważności udzielone na piśmie z dokładnym wskazaniem rodzaju objętych nim spraw.

§ 25

Szczegółowy sposób sporządzania, aprobowania i wewnętrznego obiegu korespondencji wychodzącej z Ośrodka określa zarządzenie Dyrektora w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

§ 26

Do oznaczenia akt spraw poszczególne komórki organizacyjne używają następujących symboli:

1.    Dyrektor - DN
2.    Zastępca Dyrektora - ZD
3.    Dział Egzaminowania - DE
4.    Dział Obsługi Klienta - DOK
5.    Dział Księgowości - DK
6.    Dział Administracyjny - DA
7.    Dział Techniczny - DT
8.    Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji - SI
9.    Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych - SP
10.    Samodzielne  Stanowisko ds. Organizacji i Zamówień Publicznych - SZP
11.    Psycholog - SPS
12.    Pełnomocnik Dyrektora ds. Sytemu Zarządzania Jakością - PJ
13.    Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - PIN
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Słomiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Słomiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-26 11:50:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Słomiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-08-26 11:53:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Słomiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-06-06 12:49:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2906 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Regulamin organizacyjny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik do Zarządzenia nr 12/03
z dnia 29.12.2003r
Dyrektora WORD w Bydgoszczy

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Bydgoszczy

Rozdział I : Postanowienia ogólne

§1
 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem” określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, niezbędne do sprawnej i należytej realizacji nałożonych na niego obowiązków.
 2. Ilekroć w dalszych postanowieniach Regulaminu jest mowa o:
  • „Ośrodku” - należy przez to rozumieć Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.
  • „Dyrektorze Ośrodka” - należy przez to rozumieć Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.
  • „Regulaminie” - należy przez to rozumieć regulamin Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.

§2
Ośrodek działa na podstawie:

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz.602 z póź. zm.)
 1. Zarządzenia Nr 25/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 16 marca 1998 roku w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.
 2. Statutu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 48/303/2001 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2001 r w sprawie nadania nowego Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.


Rozdział II : Zasady kierowania działalnością Ośrodka.

§3
 1. Działalnością Ośrodka kieruje i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz Dyrektor Ośrodka.
 2. Inne osoby w tym zastępca Dyrektora reprezentują Ośrodek w ramach upoważnienia udzielonego im przez Dyrektora Ośrodka.

§4
Dyrektor powierza obowiązki z-cy Dyrektora po uzyskaniu akceptacji Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego na podstawie umowy o pracę.

§5
 1. Dyrektor kieruje Ośrodkiem w szczególności przez:
  1. ustalenie planów działalności Ośrodka,
  2. prowadzenie polityki kadrowej,
  3. zarządzanie mieniem Ośrodka,
  4. dokonanie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ośrodka,
  5. ustalenie zakresu i zasad współpracy komórek organizacyjnych podległych bezpośrednio z komórkami organizacyjnymi podległymi zastępcy Dyrektora.
 2. W zakresie kierowania Ośrodkiem Dyrektor stosuje, w zależności od potrzeb odpowiednie formy przekazywania zadań do realizacji, a w szczególności:
  • wewnętrzne akty prawne w formie zarządzeń, decyzji, pism okólnych i innych pism rozsyłanych według rozdzielnika,
  • pisemne lub ustne polecenia indywidualne kierowane bezpośrednio do zastępcy Dyrektora, pracowników kierujących poszczególnymi komórkami organizacyjnymi lub innych pracowników,
 3. Dyrektor Ośrodka może w formie pisemnej upoważnić pracowników Ośrodka do prowadzenia spraw w zakresie oznaczonym w pełnomocnictwie.

§6
Do obowiązków Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

 1. Sprawne kierowanie oraz organizowanie pracy podległych mu bezpośrednio komórek organizacyjnych, poprzez przydzielanie zadań poszczególnym pracownikom.
 2. Sprawowanie bieżącej kontroli i nadzoru nad wykonywaniem zadań przez podległe mu komórki organizacyjne.
 3. Ustalanie zakresu i zasad współpracy podległych mu komórek organizacyjnych z komórkami organizacyjnymi podległymi Dyrektorowi Ośrodka.
 4. Pełnienie funkcji egzaminatora nadzorującego w stosunku do egzaminatorów zatrudnionych na czas określony i nie pełnoetatowych.
 5. Zastępowanie Dyrektora Ośrodka w czasie jego nieobecności.


Rozdział III : Struktura organizacyjna Ośrodka.

§7
 1. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu, ustalający zależność służbową poszczególnych komórek organizacyjnych oraz przedmiotowy podział zadań między nimi.
 2. W skład Ośrodka wchodzą niżej wymienione komórki organizacyjne:
  1. Dyrektor
  2. Zastępca Dyrektora
  3. Wydział Egzaminowania
  4. Wydział Księgowości
  5. Wydział Obsługi Klienta
  6. Dział Administracyjny
  7. Stacja Kontroli Pojazdów
  8. Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej
  9. Samodzielne Stanowisko ds. BHP i PPOŻ
  10. Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych
  11. Samodzielne Stanowisko ds. Analiz
§8
 1. Komórki organizacyjne Ośrodka są tworzone i znoszone w drodze zarządzenia Dyrektora Ośrodka.
 2. Komórki organizacyjne Ośrodka mogą posiadać strukturę wieloosobową lub jednoosobowego samodzielnego stanowiska pracy.
 3. Podstawowym kryterium wyodrębniania komórki organizacyjnej jest jednorodność powierzonych jej zadań.
 4. Samodzielne stanowiska pracy są tworzone dla wyodrębnienia zagadnień o szczególnym zakresie działania, nie pozwalającym z uwagi na charakter na włączenie do innej komórki organizacyjnej.

§9
 1. Pion organizacyjny podległy Dyrektorowi stanowią:
  1. Wydział Egzaminowania
  2. Wydział Księgowości
  3. Wydział Obsługi Klienta
  4. Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej
  5. Samodzielne Stanowisko ds. Analiz
  6. Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych
 2. Pion organizacyjny podległy Zastępcy Dyrektora stanowią:
  1. Dział Administracji
  2. Stacja Kontroli Pojazdów
  3. Samodzielne Stanowisko ds. BHP i PPOŻ

Rozdział IV : Zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka

§10
I. Do zadań Wydziału Egzaminowania należy:

Przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Pracą Wydziału Egzaminowania kieruje Egzaminator Nadzorujący.
W szczególności do zadań:
 1. Egzaminatora Nadzorującego należy:
  Pełnienie funkcji Egzaminatora Nadzorującego, polegającej na:
  1. nadzorze prawidłowego przebiegu całego procesu egzaminowania w tym warunków i trybu przeprowadzania egzaminów,
  2. dokonywania bieżących i okresowych kontroli oraz ocen pracy egzaminatorów; oceny pracy egzaminatorów powinny być dokonywane pisemnie nie rzadziej niż dwa razy w roku,
  3. kontroli dokumentacji egzaminacyjnej,
  4. udzieleniu wyjaśnień i odpowiedzi na skargi złożone przez osoby egzaminowane,
  5. opiniowaniu kandydata mającego pełnić funkcję egzaminatora koordynującego,
  Egzaminator Nadzorujący przeprowadza egzaminy.

 2. Egzaminatora koordynującego pracę egzaminatorów zwanego „Koordynatorem” należy:
  1. sporządzanie planów egzaminów,
  2. rozdzielenie przed egzaminem zgodnie z planem imiennych list osób przystępujących do egzaminu poszczególnym egzaminatorom, z zachowaniem zasady efektywnego wykorzystania czasu pracy i równego rozdziału pracy,
  3. rozdzielenie dokumentów wymaganych od osób zakwalifikowanych w danym dniu na egzamin,
  4. rozdzielenie przed egzaminem testów egzaminacyjnych w przypadku przeprowadzenia egzaminu teoretycznego lub teoretycznego i praktycznego,
  5. dokonanie bieżących zmian w rozdziale pomiędzy egzaminatorów dokumentów o których mowa w ppkt. b, c, d,
  6. przekazywanie do Wydziału Obsługi Klienta bieżących wyników egzaminów,
  7. sprawdzanie i akceptowanie sporządzonych po egzaminie protokołów egzaminacyjnych,

  Egzaminator Koordynujący powinien przeprowadzać egzaminy w ilości co najmniej 1/2 osób przewidzianych dla egzaminatora etatowego.
 3. Do obowiązków wszystkich egzaminatorów należy przeprowadzenie egzaminów zgodnie z instrukcją przeprowadzania egzaminów.
  Wszyscy egzaminatorzy bez względu na posiadane uprawnienia lub pełnione funkcje mogą być wyznaczeni do wykonywania innych zadań wyznaczonych przez Dyrektora Ośrodka, m in. Do prowadzenia spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§11
II. Do zadań Wydziału Ksiegowości należy w szczególności:

 1. Prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami oraz w sposób umożliwiający należyte zarządzanie Ośrodkiem i zapewniający możliwość prawidłowego i terminowego ustalenia:
  1. stanu poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ich zmian,
  2. poniesionych kosztów, osiągniętych przychodów, strat i zysków nadzwyczajnych oraz wyniku finansowego,
  3. danych niezbędnych do rozliczeń finansowych z budżetem, dostawcami, odbiorcami i pracownikami,
  4. danych niezbędnych do rozliczania osób materialnie odpowiedzialnych za majątek Ośrodka oraz funkcjonowania systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej i sporządzania sprawozdań finansowych,
 2. Prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka w sposób zapewniający terminowe egzekwowanie należności i regulowanie zobowiązań, należytą ochronę środków pieniężnych, prawidłowe zawieranie umów rodzących skutki finansowe, skuteczne dochodzenie roszczeń spornych, prawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych oraz właściwe korzystanie z kredytów bankowych.
 3. Prowadzenie obsługi kasowej Ośrodka.
 4. Opracowanie analiz finansowych działalności gospodarczej Ośrodka.
Pracą Wydziału Księgowości kieruje Główny Księgowy.

§12
III. Do zadań Wydziału Obsługi Klienta należy w szczególności:

 1. Obsługa zgłaszających się do Ośrodka interesantów - kandydatów na kierowców i kierowców.
 2. Przyjmowanie, weryfikowanie i kompletowanie dokumentów osób egzaminowanych.
 3. Ewidencjonowanie przy pomocy informatycznych środków technicznych danych osobowych osób przystępujących do egzaminów.
 4. Przygotowanie do wysłania dokumentacji do organów wydających uprawnienia do kierowania pojazdami i wysyłka korespondencji Ośrodka.
 5. Archiwizowanie dokumentacji egzaminacyjnej.
 6. Organizacja i obsługa szkoleń organizowanych przez Ośrodek.
Pracą Wydziału Obsługi Klienta kieruje Naczelnik Wydziału.

§13
IV. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Obsługi Informatycznej należy:
Wykonywanie obsługi informatycznej Ośrodka, a w szczególności:
 1. Obsługa informatyczna środków technicznych.
 2. Wdrażanie środków informatycznych w Ośrodku.
 3. Współpraca z Instytutem Transportu Samochodowego w zakresie oprogramowania dotyczącego systemu egzaminowania i ewidencji kandydatów na kierowców i kierowców.
 4. Nadzór nad eksploatacją sprzętu informatycznego znajdującego się w Ośrodku.

§14
V. Do spraw Samodzielnego Stanowiska ds. Analiz należy w szczególności:
 1. Analizowanie wyników egzaminów w odniesieniu do egzaminatorów, instruktorów i jednostek szkolących kandydatów na kierowców z uwzględnieniem podziału na poszczególne kategorie prawa jazdy lub pozwolenia - w okresach kwartalnych, półrocznych i rocznych.
 2. Przedstawienie w formie pisemnej Dyrektorowi Ośrodka wyników i wniosków w zakresie o którym mowa w ust. 1.
Egzaminator „Analityk” przeprowadza egzaminy.

§15
VI. Do zadań Działu Administracyjnego należy w szczególności:
 1. Prowadzenie sekretariatu Ośrodka oraz przyjmowanie poczty przychodzącej do Ośrodka i jej rozdział na poszczególne komórki.
 2. Prowadzenie sekretariatu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 3. Kierowanie i nadzór nad pracą kierowców mechaników i przygotowanie pojazdów do egzaminów.
 4. Nadzór nad eksploatacją i zabezpieczeniem pojazdów eksploatacyjnych oraz prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji z tym związanej.
 5. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony obiektów Ośrodka, utrzymaniem czystości w pomieszczeniach administracyjnych i socjalnych.
 6. Przygotowanie zgodnie z wymogami placów manewrowych do przeprowadzania egzaminów.
 7. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji i ewidencji dotyczącej zawieranych przez Ośrodek umów dzierżawy, najmu, wykonywanych inwestycji lub prac remontowych.
 8. Przechowywanie, ewidencjonowanie i rozdzielanie wg właściwości zarządzeń, pism okólnych, decyzji, itp. - Dyrektora Ośrodka.
 9. Zaopatrywanie Ośrodka w materiały biurowe, sanitarno - higieniczne lub inne niezbędne do funkcjonowania Ośrodka, ich przechowywanie, wydawanie oraz ewidencjonowanie.
 10. Prowadzenie ewidencji przedmiotów nietrwałych stanowiących własność Ośrodka.
 11. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji komisji do prowadzenia postępowania przetargowego o zamówienia publiczne.
 12. Wykonywanie obsługi i napraw pojazdów Ośrodka.
Pracą Działu Administracyjnego kieruje Kierownik.

§16
VII. Do zadań Stacji Kontroli Pojazdów należy w szczególności:
 1. Przeprowadzenie badań technicznych: okresowych, pierwszych, dodatkowych.
 2. Sprawdzenie czy pojazd odpowiada warunkom technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Przeprowadzenie okresowych kontroli eksploatacyjnych urządzeń.
 4. Dbałość o stan urządzeń będących na wyposażeniu stacji kontroli pojazdów.

§17
VIII. Do spraw Samodzielnego Stanowiska ds. BHP i PPOŻ należy w szczególności:
 1. Nadzór nad stanem BHP i PPOŻ w Ośrodku oraz przestrzeganie wymogów z tego zakresu zawartych w kodeksie pracy oraz aktach wykonawczych, w tym kontrola oraz podejmowanie działań, aby:
  • budowa i przebudowa obiektu budowlanego, w którym znajdują się pomieszczenia pracy była wykonana zgodnie z wymogami bezpieczeństwa,
  • praca była wykonana w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy,
  • pomieszczenia były odpowiednie do wykonywanej pracy, a maszyny i urządzenia odpowiednio zabezpieczone,
  • materiały i procesy technologiczne były stosowane dopiero po uprzednim ustaleniu ich szkodliwości dla zdrowia,
  • stosowane substancje chemiczne były oznakowane w sposób widoczny i umożliwiający ich identyfikację,
  • pracownicy byli informowani o ryzyku zawodowym,
  • pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenie z zakresu BHP,
  • pracownicy mieli zapewnione środki ochrony indywidualnej oraz odzież ochronną,
 2. Podejmowanie działań, które eliminowałyby powstawanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz prowadzenia całokształtu spraw z tym związanych.
 3. Prowadzenie dokumentacji związanej z BHP i PPOŻ.

§18
IX. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Pracowniczych należy w szczególności:
 1. Prowadzenie spraw dotyczących przyjmowania i zwalniania pracowników, prowadzenie akt pracowników, bazy danych personalnych, wydawanie zaświadczeń, legitymacji i dokonywanie wpisów do nich itp.
 2. Szkolenie i doskonalenie pracowników.
 3. Opieka socjalna i zdrowotna pracowników.
 4. Prowadzenie spraw związanych z wynagrodzeniem pracowników.

§19
 1. Wszystkie komórki organizacyjne Ośrodka obowiązane są do wzajemnej współpracy w zakresie zadań wymagających współdziałania.
 2. Przy załatwianiu spraw dotyczących zakresu działania dwóch lub więcej komórek organizacyjnych obowiązuje zasada koordynacji i uzgadniania merytorycznego sposobu załatwiania spraw pomiędzy zainteresowanymi komórkami, przy czym komórkę wiodącą wyznacza Dyrektor Ośrodka.
 3. Koordynację w zakresie pracy Wydziału Egzaminowania i Wydziału Obsługi Klienta wykonuje Egzaminator Nadzorujący.

§20
 1. Do ramowych obowiązków wszystkich Pracowników Ośrodka należy:
  1. właściwe i terminowe wykonywanie przydzielonych zadań,
  2. wykonywanie zadań zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, gospodarności i oszczędności,
  3. gruntowa znajomość i przestrzeganie przepisów dotyczących spraw objętych zakresem zadań,
  4. należyte użytkowanie, przechowywanie i zabezpieczenie przyjętych i eksploatowanych składników majątku Ośrodka,
  5. prawidłowe wystawienie i prowadzenie dokumentacji w swoim zakresie działania,
  6. przestrzeganie przepisów wewnętrznych obowiązujących w Ośrodku,
  7. wykonywanie zaleceń pokontrolnych,
  8. sumienne wykonywanie poleceń służbowych przełożonych,
  9. pogłębianie własnej wiedzy i umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji,

Rozdział V : Zasady podpisywania oraz obiegu korespondencji i dokumentów Ośrodka.

§21
Do wyłącznego Podpisu Dyrektora zastrzega się:
 1. Pisma do organu nadzorującego Ośrodek.
 2. Pisma zawierające oświadczenia woli Ośrodka w zakresie rozporządzenia jego wartościami materialnymi i prawnymi.
 3. Wewnętrzne akty prawne.
 4. Zatwierdzenie planów działalności Ośrodka.
 5. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę.
 6. Zawieranie umów i podejmowanie innych czynności wywołujących zobowiązania finansowe.
 7. Podpisywanie dokumentów finansowych.
 8. Protokóły egzaminacyjne.

§22
 1. Dyrektor, Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy mogą w ramach swojej właściwości upoważnić innych pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Ośrodka.
 2. Upoważnienie powinno być dla swej ważności udzielone na piśmie z dokładnym wskazaniem rodzaju objętych nim spraw.

§23
Szczegółowy sposób sporządzania, aprobowania i wewnętrznego obiegu korespondencji wychodzącej z Ośrodka określa zarządzenie Dyrektora w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

§24
Do oznaczenia akt spraw poszczególne komórki organizacyjne używają następujących symboli:
 1. Wydział Egzaminowania WE
 2. Wydział Księgowości WK
 3. Wydział Obsługi Klienta WOK
 4. Dział Administracyjny DA
 5. Stacja Kontroli Pojazdów SKP
 6. Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej Ol
 7. Samodzielne Stanowisko ds. BHP i PPOŻ SBP
 8. Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych SP
 9. Samodzielne Stanowisko ds. Analiz SA.

Rozdział VI : Organizacja działalności kontrolnej

§25
Kontrolę wewnętrzną sprawuje w stosunku do podległych pracowników Dyrektor Ośrodka, Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy oraz kierownicy komórek organizacyjnych.

§26
Kontrola obejmuje także pomoc i instruktaż.

§27
O wynikach kontroli każdorazowo informowany jest Dyrektor.

Rozdział VII : Postanowienia końcowe

§28
Porządek wewnętrzny w Ośrodku i związane z procesem pracy obowiązki Ośrodka jako zakładu pracy oraz obowiązki i uprawnienia pracowników określa odrębnie ustalony regulamin pracy Ośrodka.

§29
Wątpliwości powstałe na tle interpretacji regulaminu wyjaśnia Dyrektor Ośrodka.

§30
Zmiana postanowień Regulaminu może być dokonana zarządzeniem Dyrektora Ośrodka.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Słomiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Słomiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-01-19 11:16:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Słomiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-01-19 11:17:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Słomiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-06-06 12:49:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2963 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »