ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statut

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Statut

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/564/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25 marca 2013 r.
 
STATUT
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO
W BYDGOSZCZY
 

Rozdział I

Postanowienia ogólne
 
§1
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy zwany dalej „Ośrodkiem” działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012, poz. 1137), zwanej dalej „ustawą”, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 
§2
1. Ośrodek jest wojewódzką samorządową osobą prawną.
2. Ośrodek używa nazwy: „Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy”.
3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Bydgoszcz.
4. Terenem działania Ośrodka jest województwo kujawsko-pomorskie.
5. Dla oznakowania akt Ośrodka ustala się symbol „WORD”.

Rozdział II

Zakres działalności Ośrodka
 
§3
1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:
  1) organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami,
  2) prowadzenie szkoleń zastrzeżonych w przepisach prawa do wyłącznej kompetencji wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego,
  3) innych szkoleń i kursów podwyższających wiedzę i kwalifikacje zawodowe, w tym m.in.:
    a) szkoleń okresowych kierowców,
    b) szkoleń kierowców w ramach kwalifikacji wstępnej,
    c) szkoleń osób uprawnionych do kontroli ruchu drogowego,
    d) kursy ADR dla kierowców w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.
2. Ośrodek może wykonywać inne zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności poprzez:
  1) współpracę w zakresie systemu monitorowania przedsięwzięć wprowadzanych w województwie kujawsko-pomorskim dla poprawy bezpieczeństwa ruchu, w tym współdziałanie z Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  2) popularyzację zasad ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców,
  3) współpracę z organami administracji publicznej oraz jednostkami samorządu terytorialnego, a także organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami, których zakres działania obejmuje bezpieczeństwo ruchu drogowego, organizację ruchu na drogach, poprawę stanu dróg oraz eliminację niebezpiecznych miejsc w ciągu dróg,
  4) współudział w organizowaniu konkursów wiedzy, pogadanek i prezentacji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  5) współudział w opracowaniu strategii Województwa w zakresie drogowego systemu transportowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Ośrodek może prowadzić pracownię psychologiczną.
4. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczane na działalność statutową, o której mowa w ust. 1 i 2.

Rozdział III

Organy zarządzające i organizacja Ośrodka
 
§4
1. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i w imieniu Ośrodka samodzielnie dokonuje czynności prawnych.
2. Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność służbową za realizację zadań Ośrodka wynikających ze statutu oraz przepisów prawa.
3. Dyrektor działa przy pomocy zastępcy dyrektora oraz naczelników wydziałów wskazanych w regulaminie organizacyjnym.
 
§5
1. Regulamin organizacyjny określa strukturę Ośrodka, zakresy działania poszczególnych osób funkcyjnych i komórek organizacyjnych.
2. Regulamin organizacyjny ustala Dyrektor Ośrodka.
3. Dyrektor może powoływać zespoły problemowe, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze, w skład których mogą wchodzić pracownicy Ośrodka, przedstawiciele organów współpracujących i nadzorujących oraz eksperci.
4. Dyrektor Ośrodka tworzy, łączy i znosi oddziały terenowe Ośrodka za uprzednią zgodą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
§6
1. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.
2. Dyrektor Ośrodka ustala zakres czynności poszczególnych pracowników.
3. Wynagrodzenie pracowników ustala Dyrektor Ośrodka w oparciu o Regulamin wynagradzania pracowników Ośrodka, który w odniesieniu do egzaminatorów uwzględnia obowiązujące w tym zakresie przepisy wydane przez ministra właściwego do spraw transportu.
4. Regulamin wynagradzania ustala Dyrektor Ośrodka.
 
§7
Organizację pracy, rozkład czasu pracy, prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy określa regulamin pracy ustalony przez Dyrektora, w trybie i na zasadach wynikających z przepisów ustawy Kodeks pracy.

Rozdział IV

Zasady gospodarki finansowej Ośrodka
 
§8
1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 119 ustawy oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi w tym zakresie wydanymi na jej podstawie
2. Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego odbywa się na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Rozdział V

Nadzór i kontrola
 
§9
1. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy.
3. Wojewoda Kujawsko-Pomorski sprawuje nadzór nad szkoleniami wynikającymi z ustawy o transporcie drogowym.
4. Dyrektor Ośrodka odpowiada za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej, a także należyte wykorzystanie wyników kontroli.

Rozdział VI

Postanowienie końcowe
 
§10
Zmian w Statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Słomiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Słomiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-06 13:06:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-06 13:22:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-06-06 13:22:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7414 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »