ˆ

Statut

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Statut

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik do uchwały Nr 51/714/2004
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 5 października 2004 r.
 

STATUT
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO
W BYDGOSZCZY

 

Akapit nr 2 - brak tytułu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58 poz. 515 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz niniejszego Statutu.

§ 2
1. Ośrodek jest wojewódzką osobą prawną.
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Bydgoszcz.
3. Ośrodek działa na obszarze byłego województwa bydgoskiego.

Akapit nr 3 - brak tytułu

II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA
§ 3
1. Do zadań Ośrodka należy organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.
2. Egzamin państwowy sprawdzający kwalifikacje osoby ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdem oraz osoby podlegającej kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji przeprowadzają egzaminatorzy spełniający ustawowo określone warunki, zatrudnieni przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
3. Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym:
  1) kształcenie kandydatów na instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy;
  2) przeprowadzanie szkoleń dla kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  3) prowadzenie szkoleń doskonalących dla kierowców;
  4) opiniowanie, projektowanie i współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie oznakowania dróg i ulic, stanu dróg oraz niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym;
  5) organizowanie konkursów i imprez w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego;
  6) organizowanie spotkań egzaminatorów z dziećmi i młodzieżą szkól podstawowych i ponadpodstawowych;
  7) współpraca z ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców w celu podniesienia jakości ich działania;
  8) realizacja zadań wynikających z krajowych i wojewódzkich programów poprawy bezpieczeństwa ruch drogowego;
  9) prowadzenie systemu stałego monitorowania przedsięwzięć wprowadzanych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  10) rzeczoznawstwo do spraw oceny technicznej pojazdów i bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  11) prowadzenie kursów dokształcających dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne;
  12) współpraca z urzędami, stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa ruch drogowego;
  13) wydawanie i kolportaż publikacji dotyczących problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  14) prowadzenie kursów dokształcających dla kierowców przewożących rzeczy;
  15) prowadzenie kursów dokształcających dla kierowców przewożących osób;
  16) sprzedaż wydawnictw, pomocy dydaktycznych i sprzętu związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
4. Ośrodek może świadczyć inne usługi w szczególności w zakresie:
  1) badań diagnostycznych pojazdów,
  2) naprawy pojazdów,
  3) wynajmu pomieszczeń i miejsc postojowych.

Akapit nr 4 - brak tytułu

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA
§ 4
1. Dyrektor Ośrodka jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa.
2. Dyrektor Ośrodka kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz, realizuje określone w przepisach prawa i niniejszym statutem zadania oraz ponosi odpowiedzialność za ich realizację.
3. Dyrektor Ośrodka jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu Ośrodka.
§ 5
Dyrektor Ośrodka tworzy, łączy i znosi Oddziały Terenowe Ośrodka za uprzednią zgodą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§6
Dyrektor Ośrodka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy dla wszystkich pracowników.
§7
1. Dyrektor Ośrodka działa przy pomocy zastępcy, naczelników wydziałów Ośrodka oraz kierowników oddziałów terenowych, którzy są wobec niego odpowiedzialni za całość spraw objętych ich zakresem działań.
2. Obsada stanowiska Zastępcy Dyrektora może nastąpić po uzyskaniu akceptacji Zarządu Województwa Kujawskiego-Pomorskiego.
3. Podział działań pomiędzy dyrektora Ośrodka, jago zastępcę, naczelników wydziałów i kierowników oddziałów terenowych oraz ich zadania, wykonywane z tytułu nadzoru nad działalnością podporządkowanych im komórek organizacyjnych określa Dyrektor Ośrodka w regulaminie organizacyjnym Ośrodka.
4. Szczegółowy tryb pracy oraz strukturę Ośrodka określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Dyrektora Ośrodka.
§ 8
Dyrektor Ośrodka może powoływać w razie potrzeby zespoły opiniodawcze o charakterze stałym lub doraźnym określając cel powołania, nazwę, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania tych organów.

Akapit nr 5 - brak tytułu

IV. NADZÓR I KONTROLA
§9
1. Nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych sprawuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
2. Nadzór i kontrolę nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Organ sprawujący nadzór może w szczególności:
  1) kontrolować dokumentację związaną z działalnością organizacyjną Ośrodka;
  2) kontrolować wyniki ekonomiczno-finansowe Ośrodka w tym przychody oraz zasadność ponoszonych kosztów;
  3) analizować przedkładany corocznie do zatwierdzenia program z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego z uwzględnieniem celowości wydatkowania środków na ten cel;
  4) dokonywać analizy realizacji rocznych programów dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
4. Za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej, a także należyte wykorzystanie wyników kontroli, odpowiada Dyrektor Ośrodka.

Akapit nr 6 - brak tytułu

V. GOSPODARKA FINANSOWA
§ 10
1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 119 ustawy oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka (Dz. U. z 2002 r. Nr 176, poz. 1443), a także na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694) oraz ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.).
2. Ośrodek przedkłada corocznie Zarządowi Województwa plan finansowy oraz sprawozdanie finansowe do zatwierdzenia.
3. Sprawozdanie finansowe winno obejmować bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe.
4. Nabywanie i zbywanie nieruchomości gruntowej, w tym prawa użytkowania wieczystego, a także zaciąganie kredytów bankowych może nastąpić za zgodą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Akapit nr 7 - brak tytułu

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
Zmiany Statutu następują w trybie właściwym dla jego ustanowienia z inicjatywy Zarządu Województwa bądź na pisemny wniosek Dyrektora Ośrodka.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Słomiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Słomiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-01-19 09:13:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Słomiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-01-19 09:23:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Słomiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-06-06 13:22:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3615 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »